Cedefop’s mission

Позициониран в сърцевината на европейското сътрудничество, Cedefop има за цел подобряване на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез ефективно разработване на политики. Като се основава на преработения през 2019 г. текст на учредителния регламент (за отмяна на регламент (ЕИО) № 337/75, изменен с регламент № 2051/2004) и в израз на тристранния принцип, който е в основата на успешното ПОО, мисията на Cedefop определя и основните му партньори.

Подкрепа за насърчаването, разработването и прилагането на политиката на Съюза в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на политиките в областта на уменията и квалификациите чрез съвместна работа с Комисията, държавите членки и социалните партньори. За тази цел разширява знанията и ги разпространява, предоставя факти и услуги за разработване на политиките, включително основани на научни изследвания заключения, и улеснява обмена на знания сред участниците от Европейския съюз и националните участници и помежду им.

Мисията на Cedefop е израз на развитието му като организация и разширяващия се портфейл от дейности. От създаването му през 1975 г. досега експертният опит на Cedefop се задълбочи и разшири с укрепването и усъвършенстването на сътрудничеството в областта на политиката за ПОО, уменията и квалификациите между Европейската комисия, държавите членки и социалните партньори. Задълбочените познания за развитието на ПОО и за ролята и приноса на Cedefop са предпоставка за подготовката на бъдещите стратегически приоритети.

Стартирането на системно европейско сътрудничество в областта на ПОО през 2002 г. (т.нар. процес от Копенхаген) доведе до постигане на споразумение за общи цели на политиката, подкрепени с показатели и редовен мониторинг. Прилагат се набор от европейски инструменти в подкрепа на мобилността на учащите, качеството на програмите за ПОО и разбирането на квалификациите. Държавите работят по общи приоритети, за да направят ПОО по-приложимо и привлекателно за хората и работодателите. Като цяло европейското сътрудничество развива профила на ПОО, което дава възможност да се подкрепят трансформациите в икономиката и обществото, включително цифровия и екологичния преход.

Приносът на Cedefop за това развитие е значителен. Той предлага и пряко подкрепя разработването и прилагането на ключови европейски инструменти. Експертният му опит спомогна за оформянето на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и подкрепи свързаните с нея национални рамки (НКР), като улесни сравняването на квалификации от различни държави. Като подкрепя тенденцията учебните програми и квалификациите да стъпват върху резултатите от ученето, Cedefop спомага за определянето на нови начини за валидиране на неформалното и информалното учене и нови пътеки за придобиване на квалификации. Докладите на центъра за политиката служат за наблюдение, преразглеждане и предоставяне на съвети относно изпълнението на приоритетите на европейската политика в областта на ПОО, като по този начин спомагат за оформянето на посоката на политиката.

Анализите и изследванията на Cedefop подобряват разбирането за силните и слабите страни на системите за ПОО и предоставят задълбочена информация относно социалните, икономическите и личните ползи от ПОО. Със своята фактологична база и анализи Cedefop подкрепя усилията на държавите и социалните партньори за разширяване на ученето в процеса на работа, включително качественото и ефективно чиракуване. Като се опира на аналитичния си капацитет и експертния си опит в областта на професионалното ориентиране през целия живот, валидирането на уменията и финансирането на ПОО, Cedefop подкрепя усилията за разработване на стратегии за повишаване на уменията на хората с ниски умения и за прилагане на стълба на социалните права.

С цел да спомогне за набавянето на информация за целите на политиката и предоставянето на ПОО, а в по-общ план — за избор от страна на хората на образование и професионално развитие, Cedefop разработва общоевропейски подходи за разбиране на текущото търсене и предлагане на умения и предвиждането им в бъдеще. Тази работа в областта на пазара на труда и проучването на уменията и връзките между работните места, уменията и квалификациите позволява да се подобри управлението на ПОО и да се модернизира проактивно ПОО в стремежа към изграждане и поддържане на пригодността за заетост на учащите и работещите и на конкурентоспособността на предприятията. Това спомага за разширяване на профила на ПОО отвъд политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, не на последно място чрез работа в областта на „зелените“ умения и дейности с насоченост към цифровизацията, изкуствения интелект и бъдещето на труда.

Дейността на Cedefop за посредничество в областта на знанията обединява създатели на политики, социални партньори, изследователи, експерти и други участници в областта на ПОО и пазара на труда от целия ЕС, Исландия и Норвегия, представляващи национални, регионални и отраслови интереси, с цел укрепване и разширяване на знанията в области, свързани с ПОО. Мрежите на Cedefop предоставят факти и информация и подпомагат валидирането им за различни области на политиката в областта на ПОО, наблюдават развитието в своите държави и подкрепят широките и разнообразни дейности на центъра за разпространението на информация. С тази дейност се подпомага Комисията в процеса на европейския семестър.

В преработения през 2019 г. текст на регламента официално се признава, че с течение на времето и в отговор на исканията от своите партньори Cedefop разширява своята перспектива, като разглежда уменията и квалификациите отвъд традиционните граници, очертани от ПОО. Работата по ЕКР и европейските инструменти, анализът на системите и политиките за ПОО, на чиракуването и пътеките за повишаване на уменията за възрастни, както и прогнозирането и изследователските данни за уменията са примери за дейности, които постепенно се превръщат в ключови направления на работата на центъра.

Способността за обединяване на европейската с мултидисциплинарната визия в областта на ПОО и анализа на пазара на труда с цел спомагане за решаването на националните проблеми е уникалният характерен похват в работата на Cedefop. Като изключителен европейски форум за обмен на опит и обсъждане на идеи за подобряване на ПОО, Cedefop е ключов участник в европейското сътрудничество в областта на ПОО, уменията и квалификациите. Центърът също така остави ясна следа в развиващата се политическа програма на ЕС в областта на ПОО през последните две десетилетия и ще продължава да го прави и през следващите години.