Cedefops opgave

Fra sin placering midt i det europæiske samarbejde er det Cedefops opgave at forbedre erhvervsuddannelserne gennem effektiv politikudformning. Cedefops opgave er funderet i dens omarbejdede oprettelsesforordning fra 2019 (om ophævelse af forordning (EØF) nr. 337/75 som ændret ved nr. 2051/2004), som afspejler det trepartsprincip, der underbygger vellykkede erhvervsuddannelser og definerer Cedefops vigtigste partnere.

Cedefop støtter fremme, udvikling og gennemførelse af Unionens politik på erhvervsuddannelsesområdet samt dens politikker inden for færdigheder og kvalifikationer i samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter. I det øjemed skal Cedefop styrke og udbrede viden, tilvejebringe dokumentation og tjenesteydelser med henblik på politikudformning, herunder forskningsbaserede konklusioner, og fremme vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører.

Cedefops opgave afspejler dens udvikling som organisation og udvidelsen af dens portefølje af aktiviteter. Siden Cedefops oprettelse i 1975 er dens ekspertise blevet uddybet og udvidet, mens samarbejdet om erhvervsuddannelsespolitik, færdigheder og kvalifikationer mellem Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter er blevet stærkere og mere sofistikeret. For at bane vejen for fremtidige strategiske prioriteter er det nødvendigt med indsigt i udviklingen inden for erhvervsuddannelserne og Cedefops rolle og bidrag.

Iværksættelsen af et systematisk europæisk samarbejde inden for erhvervsuddannelse i 2002 (den såkaldte Københavnsproces) har ført til enighed om fælles politiske mål baseret på indikatorer og regelmæssig overvågning. Der er gennemført et sæt europæiske værktøjer til støtte for mobiliteten for lærende, erhvervsuddannelsesprogrammernes kvalitet og forståelsen af kvalifikationer. Landene har arbejdet på fælles prioriteter for at gøre erhvervsuddannelserne mere relevante og attraktive for folk og for arbejdsgiverne. Overordnet har det europæiske samarbejde hævet erhvervsuddannelsernes profil, hvilket har gjort, at de bidrager til forandringerne i økonomien og samfundet, herunder den digitale og grønne omstilling.

Cedefops bidrag til denne udvikling har været betydelig. Agenturet har foreslået og givet direkte støtte til udviklingen og gennemførelsen af vigtige europæiske værktøjer. Cedefop har med sin ekspertise bidraget til at udforme den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) og givet støtte til nationale referencerammer, der er knyttet til den . Derved er det blevet lettere at sammenligne kvalifikationer fra forskellige lande. Ved at støtte overgangen til at basere læseplaner og kvalifikationer på læringsresultater har Cedefop bidraget til at finde nye måder at validere ikkeformel og uformel læring på og nye veje til kvalifikationer. Gennem sin politirapportering har Cedefop overvåget, gennemgået og rådgivet om gennemførelsen af prioriteterne for den europæiske politik for erhvervsuddannelser og har bidraget til at forme den politiske retning.

Cedefops analyser og forskning har givet bedre indsigt i erhvervsuddannelsessystemernes styrker og svagheder og i erhvervsuddannelsernes sociale, økonomiske og personlige fordele. Med sit evidensgrundlag og sine analyser har Cedefop støttet landenes og arbejdsmarkedets parters bestræbelser på at udvide arbejdsbaseret læring, herunder med effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet. Ved at trække på sin analytiske kapacitet og ekspertise inden for livslang vejledning, validering af færdigheder og finansiering af erhvervsuddannelser har Cedefop bakket op om landenes forsøg på at udarbejde strategier for opkvalificering af lavt uddannede og gennemføre søjlen for sociale rettigheder.

Cedefop har udviklet EU-dækkende tilgange for at få indsigt i den forventede efterspørgsel og udbud vedrørende færdigheder med henblik på at bidrage til at præge politikken for erhvervsuddannelser og udbuddet af dem, og mere generelt folks valg af uddannelse og karriere. Dette arbejde med viden om arbejdsmarked og færdigheder, og sammenhængen mellem job, færdigheder og kvalifikationer giver bedre muligheder for at styre erhvervsuddannelserne og modernisere dem proaktivt med henblik på at styrke og opretholde lærendes og arbejdstageres beskæftigelsesegnethed, ligesom virksomhedernes konkurrenceevne. Agenturet har bidraget til at løfte erhvervsuddannelsernes profil ud over uddannelses- og beskæftigelsespolitik, ikke mindst med sit arbejde inden for grønne færdigheder og sine aktiviteter inden for digitalisering, kunstig intelligens og fremtidens arbejde.

Gennem Cedefops aktiviteter som videnformidler samles politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter, forskere, eksperter og andre aktører inden for erhvervsuddannelser og arbejdsmarked overalt i EU, Island og Norge, når de repræsenterer nationale, regionale og sektorspecifikke interesser for at styrke og øge viden på områder relateret til erhvervsuddannelser. Cedefops netværk leverer og medvirker til at validere evidens og information om forskellige områder af erhvervsuddannelsespolitikken, overvåger udviklingen i deres respektive lande og støtter agenturets brede og forskelligartede formidlingsaktiviteter. Dette arbejde støtter Kommissionen i det europæiske semester.

I den omarbejdede forordning fra 2019 blev det formelt anerkendt, at Cedefop med tiden og for at imødekomme sine partneres behov skulle udvide sit perspektiv med færdigheder og kvalifikationer ud over de traditionelle erhvervsuddannelser. Arbejdet med den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) og europæiske værktøjer, analysen af erhvervsuddannelsessystemer og -politikker, lærlingeuddannelser og opkvalificeringsforløb for voksne samt prognoser og oplysninger om færdigheder er eksempler på aktiviteter, der gradvis er blevet nøgleelementer i agenturets arbejde.

Evnen til at skabe et samlet europæisk tværfagligt perspektiv på erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsanalyser for at bidrage til at håndtere nationale problemer er Cedefops særlige fortrin. Som et unikt europæisk forum for udveksling og drøftelse af erfaringer og idéer for at forbedre erhvervsuddannelser har Cedefop været en central aktør i det europæiske samarbejde om erhvervsuddannelser, færdigheder og kvalifikationer. Agenturet har i de seneste to årtier også sat sit klare aftryk på udviklingen af EU's politiske dagsorden for erhvervsuddannelser, og vil fortsætte med det i de kommende år.