Il-missjoni tas-Cedefop

Waqt li jinsab fiċ-ċentru tal-kooperazzjoni Ewropea, is-Cedefop kellu l-għan li jtejjeb l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) permezz ta’ tfassil ta’ politika effettiv. Ibbażata fir-Regolament ta’ Twaqqifriformulat tagħha tal-2019 (it-Tħassir tar-Regolament (KEE) Nru 337/75 kif emendat bin-Nru 2051/2004) u li tirrifletti l-prinċipju tripartitiku li jirfed il-VET b’suċċess, il-missjoni tiddefinixxi s-sħab ewlenin tas-Cedefop.

Tappoġġa l-promozzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) kif ukoll il-politiki dwar il-ħiliet u l-kwalifiki billi taħdem flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati Membri u s-sħab soċjali. Għal dan il-għan, ittejjeb u xxerred l-għarfien, tipprovdi evidenza u servizzi għat-tfassil ta’ politika, inklużi konklużjonijiet ibbażati fuq ir-riċerka, u tiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien fost u bejn l-atturi tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

Il-missjoni tas-Cedefop tirrifletti l-evoluzzjoni tiegħu bħala organizzazzjoni u l-portafoll ta’ attivitajiet li qed jespandi. Sa mit-twaqqif tiegħu fl-1975, l-għarfien espert tas-Cedefop approfondixxa u twessa’ hekk kif il-kooperazzjoni dwar il-politika tal-VET, il-ħiliet u l-kwalifiki bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri u s-sħab soċjali saret aktar b’saħħitha u aktar sofistikata. Sabiex jiġu ppjanati l-prijoritajiet strateġiċi futuri, l-informazzjoni intuwittiva dwar l-iżvilupp tal-VET u r-rwol u l-kontribut tas-Cedefop huwa prerekwiżit.

It-tnedija ta’ kooperazzjoni Ewropea sistematika fil-VET fl-2002 (dak li jissejjaħ il-proċess ta’ Copenhagen) wasslet għal ftehim dwar objettivi ta’ politika komuni appoġġati minn indikaturi u monitoraġġ regolari. Ġew implimentati sett ta’ għodod Ewropej li jappoġġaw il-mobilità tal-istudenti, il-kwalità tal-programmi tal-VET u l-fehim tal-kwalifiki. Il-pajjiżi ħadmu fuq prijoritajiet komuni biex jagħmlu l-VET aktar rilevanti u attraenti għan-nies u għall-impjegaturi. B’mod ġenerali, il-kooperazzjoni Ewropea tejbet il-profil tal-VET, u ppermettietlu jappoġġa t-trasformazzjonijiet fl-ekonomija u fis-soċjetà, inklużi t-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi.

Il-kontribut tas-Cedefop għal dawn l-iżviluppi kien sostanzjali. Dan ippropona u appoġġa direttament l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ għodod Ewropej ewlenin. L-għarfien espert tiegħu għen biex jissawwar il-qafas Ewropew tal-kwalifiki (QEK) u appoġġa l-oqfsa nazzjonali (QNK) marbutin miegħu, u għamilha aktar faċli li jitqabblu l-kwalifiki minn pajjiżi differenti. B’appoġġ għall-bidla biex il-kurrikuli u l-kwalifiki jiġu bbażati fuq l-eżiti tat-tagħlim, is-Cedefop għen biex jinfetħu modi ġodda ta’ validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali u perkorsi ġodda għall-kwalifiki. Ir-rappurtar tal-politika tiegħu mmonitorja, irrieżamina u ta pariri dwar l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-politika tal-VET Ewropea, u għen fit-tfassil tad-direzzjoni tal-politika.

L-analiżijiet u r-riċerka tas-Cedefop tejbu l-fehim tal-punti b’saħħithom u n-nuqqasijiet tas-sistemi tal-VET u pprovdew informazzjoni intuwittiva dwar il-benefiċċji soċjali, ekonomiċi u personali tal-VET. Bil-bażi tal-evidenza u l-analiżi tiegħu, is-Cedefop appoġġa l-isforzi tal-pajjiżi u tas-sħab soċjali biex jespandu t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, inklużi apprendistati ta’ kwalità u effettivi. Abbażi tal-kapaċità analitika tiegħu u l-għarfien espert tiegħu fil-gwida tul il-ħajja, il-validazzjoni tal-ħiliet u l-finanzjament tal-VET, is-Cedefop appoġġa l-isforz tagħhom biex ifasslu strateġiji ta’ titjib tal-ħiliet għal persuni b’livell baxx ta’ ħiliet u jimplimentaw il-pilastru tad-drittijiet soċjali.

Bil-għan li jgħin jinforma l-politika u l-forniment tal-VET u, b’mod aktar ġenerali, l-għażliet ta’ edukazzjoni u karriera tan-nies, is-Cedefop żviluppa approċċi fl-UE kollha biex jifhem id-domanda u l-provvista tal-ħiliet attwali u jantiċipa dawk tal-futur. Din il-ħidma fuq is-suq tax-xogħol u l-informazzjoni dwar il-ħiliet u r-relazzjonijiet bejn l-impjiegi, il-ħiliet u l-kwalifiki, tippermetti t-titjib tal-governanza tal-VET u l-immodernizzar tal-VET b’mod proattiv, sabiex tinbena u tinżamm l-impjegabbiltà għall-istudenti u l-ħaddiema, u l-kompetittività għan-negozji. Dan għen biex itejjeb il-profil tal-VET lil hinn mill-politiki dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ u l-impjiegi, mhux l-inqas permezz tal-ħidma tiegħu dwar il-ħiliet ekoloġiċi u l-attivitajiet tiegħu ddedikati għad-diġitalizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali u l-futur tax-xogħol.

L-attivitajiet ta’ intermedjarju tal-għarfien tas-Cedefop ilaqqgħu flimkien lil dawk li jfasslu l-politika, is-sħab soċjali, ir-riċerkaturi, l-esperti u atturi oħrajn tal-VET u tas-suq tax-xogħol mill-UE kollha, l-Iżlanda u n-Norveġja li jirrappreżentaw interessi nazzjonali, reġjonali u settorjali biex isaħħu u jespandu l-għarfien f’oqsma relatati mal-VET. In-networks tas-Cedefop jipprovdu u jgħinu biex jivvalidaw l-evidenza u l-informazzjoni dwar oqsma differenti tal-politika tal-VET, jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-pajjiżi tagħhom, u jappoġġaw l-attivitajiet ta’ disseminazzjoni wesgħin u varjati tal-Aġenzija. Din il-ħidma tappoġġa lill-Kummissjoni fil-proċess tas-Semestru Ewropew.

Ir-Regolament riformulat tal-2019 irrikonoxxa formalment li, maż-żmien u bi tweġiba għat-talbiet mis-sħab tiegħu, is-Cedefop wessa’ l-perspettiva tiegħu billi ħares lejn il-ħiliet u l-kwalifiki lil hinn mill-fruntieri tradizzjonali tal-VET. Il-ħidma fuq il-QEK u l-għodod Ewropej, l-analiżi tas-sistemi u l-politiki tal-VET, l-apprendistati u l-perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet għall-adulti, u l-previżjonijiet u l-informazzjoni dwar il-ħiliet huma eżempji ta’ attivitajiet li gradwalment saru elementi ewlenin tal-ħidma tal-Aġenzija.

Il-kapaċità li tiġbor flimkien perspettiva Ewropea u multidixxiplinari dwar il-VET u l-analiżi tas-suq tax-xogħol biex tgħin fl-indirizzar ta’ kwistjonijiet nazzjonali hija l-punt tal-bejgħ uniku tas-Cedefop. Bħala forum Ewropew eċċezzjonali għall-kondiviżjoni u d-dibattitu dwar l-esperjenza u l-ideat għat-titjib tal-VET, is-Cedefop kien attur ewlieni fil-kooperazzjoni Ewropea dwar il-VET, il-ħiliet u l-kwalifiki. L-Aġenzija ħalliet ukoll marka ċara fuq l-aġenda tal-politika tal-UE għall-VET li qed tevolvi f’dawn l-aħħar għoxrin sena u se tkompli tagħmel dan fis-snin li ġejjin.