Cedefop er et af EU's decentrale agenturer. Cedefop blev grundlagt i 1975 og har haft hjemsted i Grækenland siden 1995. Agenturet støtter og fremmer udviklingen og gennemførelsen af Unionens politik for erhvervsuddannelse og dens politikker for færdigheder og kvalifikationer gennem samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter. Med henblik herpå øger og udbreder Cedefop viden, tilvejebringer evidens og tjenesteydelser til politikudformning, herunder forskningsbaserede konklusioner, og fremmer indbyrdes vidensdeling mellem nationale aktører og EU-aktører.