This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Visi personas dati, ko vāc Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Parasti Cedefop apstrādā personas datus vienīgi, lai izpildītu uzdevumus, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem, Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, vai likumīgi īstenojot oficiālas pilnvaras, kas uzticētas Cedefop vai trešām personām, kurām izpauž datus.

Par visām personas datu apstrādes darbībām paziņo Cedefop datu aizsardzības inspektoram un vajadzības gadījumā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem datiem un tos labot, iesniedzot centram adresētu rakstisku pieprasījumu.

Datu subjekti jebkurā laikā var konsultēties ar Cedefop datu aizsardzības inspektoru vai vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Kontaktinformācija

Cedefop datu aizsardzības inspektors Data-Protection-Officer [at] cedefop.europa.eu
Mr. Jesus Bustamante

Biroji:
Europe 123
Pylea, 570 01 Thessaloniki
GRIEĶIJA

Pasta adrese:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi


Tālr.: +30 2310490182, fakss: +30 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs edps [at] edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Pasta adrese:
EDAU
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BEĻĢIJA

Tālr.: +32 22831900, fakss: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN

RECORD - DCM - Events

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN

RECORD - DLE - CareersNet

EN

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Salary payments

EN

RECORD - HR - Selection procedures

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN