Alla personuppgifter som samlas in av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Som allmän princip behandlar Cedefop personuppgifter bara för arbetsuppgifter som utförs i allmänhetens intresse på grundval av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, förordning (EU) 2019/128 av den 16 januari 2019 om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, eller i den rättsligt grundade myndighetsutövning som utförs av Cedefop eller av en tredje party till vilken uppgifterna lämnas ut.

Alla behandlingar av personuppgifter anmäls till Cedefops dataskyddsombud och, beroende på omständigheterna, till Europeiska datatillsynsmannen.

De registrerades rättigheter

Registrerade, dvs. de fysiska personer vars personuppgifter behandlas, har vissa rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725. I synnerhet har de registrerade följande rättigheter (enligt artiklarna 16–24 i förordningen):

  • Rätt till information om all behandling av sina personuppgifter, även information om den personuppgiftsansvariga (som ansvarar för behandlingen), ändamålet och den rättsliga grunden, behandlade datatyper, datamottagare, tidsfrister för behandling, liksom möjliga överföringar av personuppgifter till tredjeländer.
  • Rätt att få tillgång till sina personuppgifter, även information om ändamålet med databehandlingen, datatyper, datamottagare, tidsfrister, liksom möjliga överföringar av personuppgifter till tredjeländer.
  • Rätt att rätta (korrigera) sina personuppgifter när de är felaktiga eller ofullständiga.
  • Rätt att få sina uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”) i vissa fall (t.ex. när uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in).
  • Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa fall (t.ex. när det ifrågasätts om uppgifterna är korrekta).
  • Rätt att i vissa fall göra invändningar mot behandling av personuppgifter.
  • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som har rättsliga följder för den registrerade eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

Begränsning av de registrerades rättigheter

Med stöd av artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 och de interna regler som fastställdes enligt Cedefops styrelsebeslut 6/2020 kan i vissa fall en eller flera av de registrerades rättigheter tillfälligt begränsas, bland annat på grund av förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av brott eller på andra tillämpliga grunder (som fastställs i de interna reglerna).

För mer information, se även EDPS guidance on article 25 of Regulation (EU) 2018/1725

De registrerade kan när som helst vända sig till Cedefops dataskyddsombud eller till Europeiska datatillsynsmannen.

Kontakt

Cedefops uppgiftsskyddsombud Data-Protection-Officer@cedefop.europa.eu

Mr. Jesus Bustamante
Tel: (+30) 2310490170

CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Europeiska datatillsynsmannen edps@edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Tfn +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Records register

Dokument att ladda ner

RECORD - DCM - Library Management System and VET-Bib database

EN

RECORD - DCM - Organisation of Events (physical, virtual or hybrid)

EN

Privacy statement – DCM - Organisation of Events (physical, virtual or hybrid)

EN

RECORD - DCM - Restaurant Cashless POS System

EN

RECORD - DCM - Plagiarism detection service using Turnitin iThenticate

EN

Privacy statement - Plagiarism detection service using Turnitin iThenticate

EN

RECORD - DCM - Requests for public access to documents

EN

Privacy Statement on Requests for public access to documents

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration - CRM

EN

RECORD - DIR - Publication of personal data of Management Board members in Cedefop web portal

EN

RECORD - DRS/ICT - Atlassian cloud software (Trello, Jira, Confluence, Access)

EN

Privacy statement - Atlassian cloud software (Trello, Jira, Confluence, Access)

EN

RECORD - DRS/ICT - Electronic Signatures

EN

RECORD - DRS/ICT - Microsoft 365 Documents, Records management and Collaboration

EN

RECORD - DRS/ICT - Voice - video calling and instant messaging using MS Teams

EN

Privacy statement - Voice - video calling and instant messaging using MS Teams

EN

RECORD - DRS - Reimbursement of travel expenses – for non-staff members

EN

Privacy statement - Reimbursement of travel expenses - for non-staff members

EN

RECORD - DRS - Transfer of Cedefop staff data to the European Commission and other EUIBAs

EN

Privacy statement - Transfer of Cedefop staff data to the European Commission and other EUIBAs

EN

RECORD - DVS - Expert Networks

EN

Privacy Statement - Expert Networks

EN

RECORD - DVS - Requests for Cedefop datasets

EN

Privacy Statement - Requests for Cedefop datasets

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Appeals procedure

EN

Privacy statement - Appeals procedure

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Execution of the salary payments based on staff entitlements

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Informal procedure within the context of anti-harassment policy and selection of confidential counsellors

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN

RECORD - HR - Selection and recruitment of Temporary Agents (TAs) and Contract agents (CAs)

EN

RECORD - HR - Staff Engagement Survey

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN