This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Všetky osobné údaje zhromaždené Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Vo všeobecnosti platí, že stredisko Cedefop spracúva len osobné údaje potrebné na uskutočnenie úloh vo verejnom záujme na základe zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, alebo v rámci legitímneho výkonu úradnej moci udelenej stredisku Cedefop alebo tretej strane, ktorej sa údaje poskytujú.

Úradník strediska Cedefop na ochranu údajov a v prípade potreby európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov sú riadne informovaní o všetkých operáciách týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

Dotknuté osoby, na ktoré sa údaje vzťahujú, majú právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu za predpokladu, že stredisku predložia písomnú žiadosť.

Dotknuté osoby sa môžu poradiť s úradníkom strediska Cedefop na ochranu údajov alebo požiadať o pomoc európskeho dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov.

Kontakt

Úradník pre ochranu údajov strediska Cedefop Data-Protection-Officer [at] cedefop.europa.eu
Mr. Jesus Bustamante

Kancelárie:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRÉCKO


Poštová adresa:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov edps [at] edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Poštová adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brusel
BELGICKO

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN

RECORD - DCM - Events

EN

RECORD - DCM - Library Management System and VET-Bib database

EN

RECORD - DCM - Restaurant Cashless POS System

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN

RECORD - DIR - Publication of personal data of Management Board members in Cedefop web portal

EN

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN

RECORD - DVS - Expert Networks

EN

RECORD - DVS - Requests for Cedefop datasets

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Salary payments

EN

RECORD - HR - Selection procedures

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN