You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Asmens duomenų apsaugos

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Visi Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) sukaupti asmens duomenys yra tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Paprastai asmens duomenis CEDEFOP tvarko tik visuomenės interesais vykdydamas užduotis pagal Europos Bendrijų steigimo sutartis ir 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo arba teisėtai vadovaudamasis oficialiais įgaliojimais, suteiktais CEDEFOP ar trečiajai šaliai, kuriai yra atskleidžiami atitinkami duomenys.

Apie visas asmens duomenų tvarkymo operacijas tinkamai pranešama CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūnui, o prireikus – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos koreguoti, jei jie centrui pateikia prašymą raštu.

Duomenų subjektai bet kada gali pasikonsultuoti su CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūnu arba kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Duomenys ryšiams

CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūnas
Mr. Jesus Bustamante

Biurai:
Europe 123
Pylea, 570 01 Thessaloniki
GRAIKIJA

Pašto adresas
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Tel. +30 2310490182, Faksas +30 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Pašto adresas
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIJA

Tel. +32 22831900, faksas +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN126.15 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB