Kõiki Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Cedefop töötleb isikuandmeid üksnes avalikes huvides täidetavate ülesannete täitmiseks kooskõlas Euroopa ühenduste asutamislepingutega, 16. jaanuari 2019. aasta määrusega (EL) 2019/128 (millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) või Cedefopile või kolmandale isikule, kellele andmeid avaldatakse, antud avaliku võimu õiguspäraseks teostamiseks.

Kõigist isikuandmete töötlemise toimingutest teatatakse nõuetekohaselt Cedefopi andmekaitseametnikule ja asjakohasel juhul Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektidel, st füüsilistel isikutel, kelle isikuandmeid töödeldakse, on määruse (EL) 2018/1725 kohaselt konkreetsed õigused. Eelkõige sätestatakse andmesubjektide järgmised õigused (määruse artiklite 16–24 alusel):

  • õigus saada teavet oma isikuandmete mis tahes töötlemise kohta, sealhulgas teavet vastutava töötleja (kes vastutab töötlemise eest), eesmärgi ja õigusliku aluse, töödeldavate andmete liikide, andmesaajate, töötlemise tähtaegade ja isikuandmete võimaliku edastamise kohta kolmandatele riikidele;
  • õigus tutvuda oma isikuandmetega, sealhulgas teabega andmete töötlemise eesmärgi, andmete liikide, andmesaajate, tähtaegade ja isikuandmete võimaliku edastamise kohta kolmandatele riikidele;
  • õigus parandada oma isikuandmeid, kui need on ebaõiged või mittetäielikud;
  • õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) teatud asjaoludel (nt kui andmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud);
  • õigus piirata isikuandmete töötlemist teatud tingimustel (nt kui andmete õigsus vaidlustatakse);
  • õigus esitada teatud tingimustel vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes;
  • õigus mitte lasta teha enda suhtes otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa andmesubjekti puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Andmesubjektide õiguste piiramine

Teatud juhtudel võib kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 25 ja Cedefopi haldusnõukogu otsuses 6/2020 sätestatud sise-eeskirjadega piirata ühe või mitme andmesubjekti õigusi ajutiselt muu hulgas selleks, et tagada kuritegude ennetamine, uurimine, avastamine ja nende eest vastutusele võtmine, või muudel kohaldatavatel alustel (nagu on sätestatud sise-eeskirjades).

Lisateave: Euroopa Andmekaitseinspektori suunised määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 kohta

Andmesubjektid võivad alati pidada nõu Cedefopi andmekaitseametnikuga või pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kontaktandmed

Cedefopi andmekaitseametnik
Data-Protection-Officer [at] cedefop.europa.eu
Mr. Jesus Bustamante
Tel: (+30) 2310490170

Postiaadress:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS) edps [at] edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Tel +32 22831900, faks +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Records register

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN

RECORD - DCM - Events

EN

RECORD - DCM - Library Management System and VET-Bib database

EN

RECORD - DCM - Restaurant Cashless POS System

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN

RECORD - DIR - Publication of personal data of Management Board members in Cedefop web portal

EN

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN

RECORD - DRS - Reimbursement of travel expenses – for non-staff members

EN

RECORD - DVS - Expert Networks

EN

RECORD - DVS - Requests for Cedefop datasets

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Informal procedure within the context of anti-harassment policy and selection of confidential counsellors

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Salary payments

EN

RECORD - HR - Selection procedures

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN