You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Isikuandmete kaitse

This page is in the process of being translated. For the latest version please see the English page of Data protection.

Kõiki Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Cedefop töötleb isikuandmeid põhimõtteliselt üksnes üldisi huve teenivate ülesannete täitmiseks Euroopa ühenduste asutamislepingute ja nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 337/75 (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta) alusel ning Cedefopile või andmeid saavale kolmandale isikule antud ametlike volituste seaduslikuks teostamiseks.

Isikuandmete kõikidest töötlemistoimingutest teavitatakse nõuetekohaselt Cedefopi andmekaitseametnikku ja vajaduse korral Euroopa Andmekaitseinspektorit.

Andmesubjektil on oma andmetega tutvumise ja nende parandamise õigus – ta peab esitama selleks keskusele kirjaliku taotluse.

Andmesubjektid võivad igal ajal pidada nõu Cedefopi andmekaitseametnikuga või pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kontaktandmed

Cedefopi andmekaitseametnik
Mr. Jesus Bustamante

Büroo:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - KREEKA

Postiaadress:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Postiaadress:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel +32 22831900, faks +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN165.48 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN126.63 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN153.45 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Selection procedures

EN135.13 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB