Alle door het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Als algemene regel geldt dat Cedefop alleen persoonsgegevens verwerkt voor de vervulling van taken van algemeen belang op grond van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en Verordening (EU) 2019/128 van 16 januari 2019 tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, of voor de rechtmatige uitoefening van het openbaar gezag dat is verleend aan Cedefop of aan een derde aan wie/waaraan de gegevens worden bekendgemaakt.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden naar behoren gemeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop en, in voorkomend geval, aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

De rechten van betrokkenen

Betrokkenen, namelijk de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben bepaalde rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725. Meer bepaald hebben de betrokkenen de volgende rechten (op grond van de artikelen 16 tot en met 24 van de Verordening):

  • het recht om in kennis te worden gesteld van de verwerking van hun persoonsgegevens en daarbij informatie te ontvangen over de verwerkingsverantwoordelijke, de doeleinden van en de rechtsgrond voor de verwerking, de soorten gegevens die worden verwerkt, ontvangers van de gegevens, verwerkingstermijnen en eventuele doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen;
  • het recht om hun persoonsgegevens in te zien, evenals informatie over het doel van de verwerking van de gegevens, de soorten gegevens, ontvangers van de gegevens, termijnen en eventuele doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen;
  • het recht om hun persoonsgegevens te laten rectificeren (corrigeren) wanneer deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”) in bepaalde situaties (bijv. wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld);
  • het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen in bepaalde situaties (bijv. wanneer de juistheid van de gegevens wordt betwist);
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in bepaalde situaties;
  • het recht om niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, waaraan voor de betrokkenen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft.

Beperking van de rechten van betrokkenen

Op grond van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 en van de interne voorschriften vervat in Besluit 6/2020 van de raad van bestuur van Cedefop, kan de uitoefening van een of meerdere rechten van de betrokkenen in bepaalde situaties tijdelijk worden beperkt, onder meer voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of om andere redenen die van toepassing zijn (zoals vermeld in de interne voorschriften).

Zie voor meer informatie ook: Richtsnoer van de EDPS over artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725

Betrokkenen mogen te allen tijde de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop raadplegen of zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wenden.

Contact

Functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop Data-Protection-Officer [at] cedefop.europa.eu
Mr. Jesus Bustamante
Tel: (+30) 2310490170

Postadres:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming edps [at] edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Tel. +32 22831900, fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Records register

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN

RECORD - DCM - Events

EN

RECORD - DCM - Library Management System and VET-Bib database

EN

RECORD - DCM - Restaurant Cashless POS System

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN

RECORD - DIR - Publication of personal data of Management Board members in Cedefop web portal

EN

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN

RECORD - DRS - Reimbursement of travel expenses – for non-staff members

EN

RECORD - DVS - Expert Networks

EN

RECORD - DVS - Requests for Cedefop datasets

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Informal procedure within the context of anti-harassment policy and selection of confidential counsellors

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Salary payments

EN

RECORD - HR - Selection procedures

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN