Veškeré osobní údaje, které Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) shromažďuje, jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Obecnou zásadou je, že středisko Cedefop osobní údaje zpracovává výhradně za účelem vykonání úkolu ve veřejném zájmu na základě Smluv o založení Evropských Společenství a nařízení (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, nebo úkolu vyplývajícího z legitimního výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno středisko Cedefop nebo třetí strana, které jsou údaje sdělovány.

Veškeré operace v rámci zpracování osobních údajů jsou náležitě oznámeny inspektorovi ochrany údajů střediska Cedefop, případně evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají podle nařízení (EU) 2018/1725 určitá práva. Subjektům údajů jsou přiznána zejména následující práva (podle článků 16 až 24 nařízení):

  • právo být informován o jakémkoli zpracování svých osobních údajů, včetně informací o správci (který je pověřen zpracováním), účelu a právním základu, typech zpracovávaných údajů, příjemcích údajů, lhůtách pro zpracování, jakož i o případném předávání osobních údajů do třetích zemí,
  • právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně informací o účelu zpracování údajů, typech údajů, příjemcích údajů, lhůtách, jakož i o případném předávání osobních údajů do třetích zemí,
  • právo na opravu (korekci) svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné,
  • právo na vymazání údajů („právo být zapomenut“) za určitých okolností (např. když údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů za určitých okolností (např. v případě, že je zpochybněna přesnost údajů),
  • právo vznést za určitých okolností námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se subjektu údajů obdobným způsobem významně dotýká.

Omezení práv subjektů údajů

V některých případech může být na základě článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 a vnitřních předpisů stanovených rozhodnutím správní rady střediska Cedefop 6/2020 jedno nebo více práv subjektů údajů dočasně omezeno, mimo jiné z důvodu prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo z jiných použitelných důvodů (jak je stanoveno ve vnitřních předpisech).

Další informace naleznete také v pokynech evropského inspektora ochrany údajů k článku 25 nařízení (EU) 2018/1725

Subjekty údajů mohou kdykoli kontaktovat inspektora ochrany údajů střediska Cedefop nebo podat námitku u evropského inspektora ochrany údajů.

Kontakt

Inspektor ochrany údajů střediska Cedefop Data-Protection-Officer [at] cedefop.europa.eu
Mr. Jesus Bustamante
Tel: (+30) 2310490170

Poštovní adresa:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
ŘECKO

Evropský inspektor ochrany údajů edps [at] edps.europa.eu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Records register

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN

RECORD - DCM - Events

EN

RECORD - DCM - Library Management System and VET-Bib database

EN

RECORD - DCM - Restaurant Cashless POS System

EN

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN

RECORD - DIR - Publication of personal data of Management Board members in Cedefop web portal

EN

RECORD - DRS - Electronic Signatures

EN

RECORD - DRS - Reimbursement of travel expenses – for non-staff members

EN

RECORD - DVS - Expert Networks

EN

RECORD - DVS - Requests for Cedefop datasets

EN

RECORD - FAC - Access control to premises

EN

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN

RECORD - HR - Administrative inquiries and disciplinary procedures

EN

RECORD - HR - Career Development Review

EN

RECORD - HR - End of probation period reports

EN

RECORD - HR - Health data and medical files

EN

RECORD - HR - Informal procedure within the context of anti-harassment policy and selection of confidential counsellors

EN

RECORD - HR - Leave management

EN

RECORD - HR - Promotion procedure

EN

RECORD - HR - Salary payments

EN

RECORD - HR - Selection procedures

EN

RECORD - HR - Traineeship grant

EN

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN

RECORD - HR - Removals

EN