About Уменията и променящите се работни места

Проследяваме променящия се характер на работата в ЕС с нашите собствени европейски проучвания за уменията, работните места и ученето на работното място и ги използваме, за да анализираме последиците от цифровизацията и други разнообразни индивидуални и професионални фактори за качеството на работните места и несъответствията между търсените и предлаганите умения. Нашият анализ помага да се разбере как уменията на работниците могат да бъдат по-добре развити и използвани предвид появата на нови форми на работа (напр. работа в платформа или дистанционна работа) и променящата се организация на работа.