About Квалификации и акредитиви

Квалификациите — сертификатите и дипломите, издавани след период на образование, обучение и учене — са от жизненоважно значение в съвременните общества. Те влияят върху способността ни да си намерим работа, да практикуваме професия, да се стремим към учене през целия живот и да се местим в различни страни. Те засягат и общото ни социално положение и статус. Квалификациите са важни:

  • за работодателите, като показват какво може да се очаква от потенциален служител;
  • за образованието и обучението, като потвърждават, че кандидатът успешно е постигнал резултатите от обучението;
  • за създателите на политики, като централна точка на политиките в областта на образованието и обучението, осигуряваща, наред с другото, осезаем резултат от учебните процеси.

Въпреки че квалификациите и степените от формалното образование и обучение играят важна роля в Европа, новите видове акредитиви (включително цифрови значки, микроквалификации, наноквалификации и други) все повече се популяризират като допълнителен начин за оценяване на обучението, което позволява на хората да събират и „трупат“ опит в ученето по гъвкав начин, със свое собствено темпо и през целия си живот.

Сега в националните квалификационни рамки, свързани с Европейската квалификационна рамка (ЕКР), са включени широк кръг квалификации. Тези рамки улесняват разбирането и сравняването на квалификациите в рамките на държавите и помежду им, като същевременно насърчават държавите да преосмислят и реформират политиката и практиките в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот. Квалификационните рамки и свързаните с тях реформи допринесоха за по-голяма прозрачност на системите за квалификации и подобриха достъпа до възможности за учене през целия живот.