Служба „Финанси и бюджет“ оказва съдействие на персонала на Cedefop във връзка с прогнозирането, изпълнението и наблюдението на бюджетните кредити. Тя осигурява вътрешното и външното отчитане по въпроси, свързани с финансите и бюджета. Наред с това службата извършва централизирани финансови проверки на всички финансови трансакции, извършвани в рамките на годишния бюджет, възлизащ на приблизително 18 млн. EUR през последните години, който се финансира почти изключително със средства на ЕС.