Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

За Cedefop

Cedefop е една от децентрализираните агенции на ЕС. Центърът е основан (1) през 1975 г., а от 1995 г. седалището му е в Гърция. Той подпомага развитието на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и допринася за тяхното прилагане. Cedefop съдейства на Европейската комисия, държавите членки на ЕС и социалните партньори да разработват ефективни европейски политики в областта на ПОО.

Cedefop: в помощ на развитието на адекватни политики за изграждане на необходимите умения

Защо е важно това?

Стратегията на Европа за периода до 2020 г. (2) е пътна карта за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж посредством знания и иновации, както и постигане на целта за равнище на заетост от 75%. Успехът на тази стратегия зависи от уменията на европейската работна сила. Предприятията се нуждаят от хора, притежаващи уменията, необходими за осигуряване на конкурентоспособност и осигуряване на качествени стоки и услуги.

Хората се нуждаят от подходяща квалификация, за да намерят работа. Равнището на безработица сред нискоквалифицираните и без квалификация, е почти три пъти по-високо, отколкото сред висококвалифицираните. В ЕС около 75 млн. души или почти една трета от активното население са нискоквалифицирани или без квалификация. Твърде голяма част от младите хора (около 15%) напускат училище, без да придобият квалификация.

 


(1) Съвет на Европейския съюз (1975 г.), Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Официален вестник на Европейските общности, L 39, 13.2.1975 г., последно изменен с Регламент (ЕО) № 2051/2004 на Съвета.
През 2019 г. регламентът за създаване на Cedefop беше заменен с Регламент (ЕС) 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regulation [cited 8.5.2019].

(2) Европейска комисия (2010 г.), Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Съобщение на Комисията, COM(2010) 2020 окончателен. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [документът е отворен на 26.4.2010 г.].
Европейски съвет (2010 г.), Европа 2020: Нова европейска стратегия за работни места и растеж,  Заключения на Европейския съвет, Брюксел, 25 и 26 март 2010 г. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.bg10.pdf [документът е отворен на 4.11.2010 г.].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.