About Чиракуване

Чиракуването може да помогне на младите хора да осъществят по-плавен преход от училище към работа, както и на възрастните при повишаване на уменията и преквалификация. В препоръката на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване се определя начинът, по който чиракуването се разбира в държавите — членки на ЕС.

Чрез изследвания, анализи и обучение в областта на политиката Cedefop подкрепя политическата програма на ЕС (Препоръка на Съвета относно ПОО от 2020 г., Декларацията от Оснабрюк относно ПОО, Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване — EFQEA и Европейския алианс за професионална подготовка — EAFA) и съответните заинтересовани страни в усилията им за постигане на цели като подобряване, разширяване, качество, ефективност и мобилност на чиракуването.

Работата на Cedefop във връзка с чиракуването е съсредоточена върху системните характеристики на схемите за чиракуване (установени с регламент) в ЕС-27, Исландия, Норвегия и Обединеното кралство, които водят до официално признати квалификации за ПОО.