About Център за знания в областта на ПОО

За да подпомогне разработването на политики за превръщане на ученето през целия живот в реалност за всички, центърът за знания в областта на ПОО обединява опит от различни области на ПОО и свързаните с ПОО политики. Той включва информация и доказателства от работата на Cedefop по професионалното развитие на учителите и обучителите, чиракуването, справянето с преждевременното напускане на системата на ПОО и овластяването на NEET, ППОО и пътищата за повишаване на уменията на възрастните, насоки, валидиране и финансиране и други стимули.