Cedefop е една от децентрализираните агенции на ЕС. Създаден през 1975 г., със седалище в Гърция от 1995 г., центърът подкрепя насърчаването, разработването и прилагането на политиката на Съюза в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на политиките в областта на уменията и квалификациите, като работи съвместно с Комисията, държавите членки и социалните партньори. За тази цел Cedefop повишава знанията и ги разпространява, предоставя факти и услуги за разработване на политиките, включително основани на научни изследвания заключения, и улеснява обмена на знания сред участниците от Европейския съюз и националните участници и помежду им.