Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Какво правим

Разработването на ефективни политики в областта на ПОО зависи от разбирането на начините, по които се променят икономиките, обществата и хората.

Cedefop работи за укрепване на европейското сътрудничество и за осигуряване на научна основа за разработването на европейската политика в областта на ПОО. Cedefop предоставя добавена стойност благодарение на високото качество на изготвяните от Центъра анализи и на неговия експертен капацитет, изграден посредством научни изследвания и сътрудничество в мрежи, който се използва за:

  • предоставяне на технически консултации и идеи във връзка с разработването на политиките в областта на ПОО;
  • запълване на пропуските в знанията и набавяне на нова информация относно тенденциите и предизвикателствата в областта на ПОО;
  • повишаване на осведомеността относно характера и значението на ПОО;
  • предоставяне на платформа за дискусии на органите, които разработват политиките, социалните партньори, изследователите и практикуващите специалисти, с цел да обменят идеи и да обсъждат най-ефективните подходи за подобряване на политиките в областта на ПОО;
  • подпомагане и насърчаване на съвместни европейски подходи, принципи и инструменти за усъвършенстване на ПОО.

Cedefop работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, правителствата на държавите членки, представителите на работодателите и синдикалните организации, изследователите и практикуващите специалисти в областта на ПОО. Центърът им предоставя актуална информация за процесите в областта на ПОО, както и за съществуващите възможности за дебати относно политиките.

Cedefop разпространява информация посредством своя уебсайт, публикации, социалните медии, мрежи, конференции и семинари. Дейностите на Cedefop се ръководят от неговата мисия и програмен документ/работна програма.