About ПОО за младежи и учители и за обучители

Първоначалното ПОО (IVET) дава възможност за пригодност за заетост и участие на младите хора в ученето през целия живот. Събираме и анализираме политики и добри практики в областта на ПОО, разработваме инструменти за създателите на политики и практикуващите специалисти и провеждаме изследвания в подкрепа на социалното приобщаване и интеграцията на пазара на труда на учащи, които са в риск от отпадане от училище, преждевременно напускащи системата на образованието и обучението, и на млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET).

Учителите и обучителите са основна движеща сила за висококачествено и приобщаващо образование и обучение. Ние представяме нови доказателства за професионалното развитие на учителите и обучителите в сферата на ПОО и създаваме инструменти в тяхна подкрепа.

Проучването за осъществимост във връзка с ново общоевропейско проучване за директорите, учителите, обучителите в предприятията и обучаващите се в първоначалното ПОО, което стартирахме наскоро, има за цел да предостави реална информация и да помогне за разбирането на силните и слабите страни и потребностите в сферата на първоначалното ПОО и професионалното развитие на учителите и обучителите.

Следете нашия сайт за актуална информация….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving