About Политики за подкрепа на ПОО — финансиране, насоки, валидиране

Политиките и системите за подкрепа на ПОО обхващат три трансверсални теми: ориентиране през целия живот, валидиране на неформалното и информалното учене и финансиране на ПОО/ученето за възрастни. Ние също така предоставяме информация за други стимули, които пряко подпомагат лицата в тяхното обучение и кариера, както и дружествата при предоставянето на възможности за обучение.

Политическата програма „Европа 2020+“ подчертава необходимостта от гладки индивидуални пътища за учене, заетост и кариерно развитие; те ще дадат възможност на всички лица да подобрят своите компетентности, за да имат повече възможности за работа, учене и социална ангажираност и да оформят собственото си кариерно развитие и света около тях. Политическата програма също така подчертава необходимостта да се подкрепят дружествата, по-специално МСП, при развитието на уменията на техните служители, за да останат конкурентоспособни, иновативни и способни да управляват и оформят промените.

Дейностите, осъществявани в рамките на трите дългогодишни теми в Cedefop, имат за цел да създадат и консолидират нови знания и да помогнат на създателите на политики и другите заинтересовани страни да разработят съгласувани, координирани и интегрирани политики и системи за подкрепа.