Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, Cedefop, on yksi EU:n erillisvirastoista. Se on perustettu1 vuonna 1975, ja sen toimipaikka on ollut Kreikassa vuodesta 1995 lähtien. Cedefop tukee Euroopan ammatilliseen koulutukseen liittyvän politiikan kehittämistä ja osallistuu sen toteutukseen. Cedefop auttaa Euroopan komissiota, EU:n jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia laatimaan asiaankuuluvaa Euroopan ammatilliseen koulutukseen liittyvää politiikkaa.

Cedefop auttaa laatimaan sopivien taitojen tarjoamiseen soveltuvaa politiikkaa

Miksi tämä on tärkeää?

Eurooppa 2020 ‑strategia2 on suunnitelma älykkään, kestävän ja osallistavan talouskasvun toteuttamiseksi osaamisen ja innovoinnin avulla. Sen mukainen työllisyystavoite on 75 prosenttia. Strategian onnistuminen riippuu eurooppalaisen työvoiman taidoista. Yritykset tarvitsevat ihmisiä, joilla on taidot, joita tarvitaan kilpailussa ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa.

Ihmiset tarvitsevat sopivan tutkinnon löytääkseen työpaikan. Ihmiset, joilla on vain vähän tai ei lainkaan koulutusta, ovat lähes kolme kertaa todennäköisemmin työttöminä kuin korkeasti koulutetut. EU:ssa noin 75 miljoonalla ihmisellä eli lähes kolmanneksella työssä käyvästä väestöstä on vain vähän tai ei lainkaan koulutusta. Liian moni nuori, noin 15 prosenttia, keskeyttää opinnot suorittamatta tutkintoa.


(1) Euroopan unionin neuvosto (1975). Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75, annettu 10 päivänä helmikuuta 1975, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta (EYVL L 39, 13.2.1975), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2051/2004.
Cedefopin perustamisasetus korvattiin vuonna 2019 asetuksella 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/fi/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [lainattu 8.5.2019].

(2) Euroopan komissio (2010). EUROOPPA 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia, komission tiedonanto. KOM(2010)2020 lopullinen. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [26.4.2010].
Eurooppa-neuvosto (2010) Eurooppa 2020: Euroopan uusi työllisyys- ja kasvustrategia. Eurooppa-neuvoston päätelmät, Bryssel, 25. ja 26. maaliskuuta 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.en10.pdf [4.11.2010].