Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) on Euroopa Liidu (EL) detsentraliseeritud asutus. Cedefop asutati 1975. aastal(1) ja see asub alates 1995. aastast Kreekas. Cedefop toetab Euroopa kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika arendamist ja aitab kaasa selle rakendamisele. Cedefop aitab Euroopa Komisjonil, ELi liikmesriikidel ja sotsiaalpartneritel kujundada asjakohast Euroopa kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitikat.

Cedefop – aitab kujundada õiget poliitikat õigete oskuste tagamiseks

Miks see on oluline?

Strateegia „Euroopa 2020”(2) rajab teadmiste ja uuendustega teed aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuni, eesmärgiga saavutada 75% tööhõivemäär. Selle strateegia edu sõltub Euroopa töötajate oskustest. Ettevõtted vajavad inimesi, kellel on konkureerimiseks ning kvaliteetsete kaupade ja teenuste pakkumiseks vajalikud oskused.

Inimesed vajavad töö leidmiseks õiget kvalifikatsiooni. Väheste või puuduvate kutseoskustega inimestel on peaaegu kolm korda suurem risk jääda töötuks kui hea kvalifikatsiooniga inimestel. ELis on ligikaudu 75 miljonil elanikul, peaaegu kolmandikul töötavast elanikkonnast, vähesed või puuduvad kutseoskused. Liiga palju noori, umbes 15%, jätab kooli pooleli kvalifikatsiooni saamata.


(1) Euroopa Liidu Nõukogu (1975). Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975), mida on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2051/2004.
Aastal 2019 asendati Cedefopi asutamismäärus määrusega 2019/128.

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [vaadatud 8.5.2019].

(2) Euroopa Komisjon (2010). Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” KOM(2010) 2020 (lõplik). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [vaadatud 26.4.2010].
Euroopa Ülemkogu (2010). „Euroopa 2020. aastal: uus Euroopa tööhõive ja majanduskasvu strateegia”.  Euroopa Ülemkogu järeldused. Brüssel, 25.–26. märts 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/10/st00/st00007.et10.pdf [vaadatud 4.11.2010].