Cedefop je jedna od decentraliziranih agencija EU-a. Osnovana (1) 1975. godine, te sa sjedištem u Grčkoj od 1995. godine, Cedefop podržava razvoj politike europskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) te pridonosi njenoj provedbi. Agencija pomaže Europskoj komisiji, državama članicama EU-a i socijalnim partnerima u razvoju odgovarajuće politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Cedefop: pomoć u razvoju odgovarajuće politike za pružanje odgovarajućih vještina

Zašto je to važno?

Europska strategija za 2020. godinu (2) predstavlja put prema pametnom, održivom i uključivom gospodarskom rastu putem znanja i inovacija, čiji je cilj stopa zaposlenosti od 75 %. Uspjeh te strategije ovisi o vještinama europske radne snage. Poduzeća trebaju ljude s vještinama koje su potrebne u pogledu konkurentnosti i pružanja visokokvalitetnih proizvoda i usluga.

Ljudima su potrebne odgovarajuće vještine kako bi pronašli posao. Za ljude s niskim kvalifikacijama ili ljude kojima nedostaju kvalifikacije vjerojatnost da će biti nezaposleni tri je puta veća nego za ljude s visokim kvalifikacijama. U EU-u oko 75 milijuna ljudi, gotovo trećina radnog stanovništva, ima niske kvalifikacije ili im one nedostaju. Prevelik broj mladih ljudi, oko 15 %, napušta školu bez kvalifikacija.


(1) Vijeće Europske unije (1975.). Uredba Vijeća od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) EEZ br. 337/75, Službeni list Europske zajednice, L 39, 13.2.1975., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća EZ br. 2051/2004.
Uredba o osnivanju Cedefopa zamijenjena je 2019. Uredbom 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [citirano 8.5.2019.].

(2) Europska komisija (2010.). Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast: komunikacija Komisije. COM(2010) 2020 završna verzija. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [pristup 26. travnja 2010.].
Europsko vijeće (2010.). Europa 2020.: nova europska strategija za zapošljavanje i rast.  Zaključci Europskog vijeća. Bruxelles, 25. i 26. ožujka 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.en10.pdf [pristup 4. studenoga 2010.].