The translation of this page is in the process of being revised.
For the most recent information please see the English version of the page.

About Profesinis rengimas ir mokymas bei kvalifikacija tarpvalstybiniu mastu

Profesinis rengimas ir mokymas paprastai įgyvendinamas nacionaliniu lygmeniu; jis vis labiau kuriamas atsižvelgiant į Europos ir pasaulinius poreikius. Pirmenybė buvo teikiama kvalifikacijų sandarų kūrimui ir įgyvendinimui nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis, taip skatinant glaudesnį valstybių ir regionų bendradarbiavimą. Kvalifikaciją taip pat gali suteikti tarptautinės įstaigos ir organizacijos, atsižvelgdamos į technologijų ir darbo rinkų internacionalizaciją. CEDEFOP ir Europos mokymo fondas bendradarbiauja su UNESCO ir UNESCO Mokymosi visą gyvenimą institutu, siekdami stebėti pasaulinės nacionalinės kvalifikacijų sandaros ir regioninės kvalifikacijų sandaros pokyčius.

Nuo pat pirmųjų kūrimo etapų CEDEFOP rėmė ES skaidrumo ir kvalifikacijų pripažinimo priemonių ir principų kūrimą ir įgyvendinimą, skatindamas nacionalinių profesinio rengimo ir mokymo sistemų bendradarbiavimą ir besimokančių asmenų bei kandidatų judumą. Visų pirma CEDEFOP remia Europos kvalifikacijų sandaros įgyvendinimą, taip pat pokyčius neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo srityje; jis taip pat remia darbą, susijusį su Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistema (EQAVET), laikantis Tarybos rekomendacijos dėl profesinio rengimo ir mokymo. Atsižvelgdamas į iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET), CEDEFOP ypatingą dėmesį skiria darbui, kuriuo remiamas mokymosi perkėlimas už institucijų, sektorių ir valstybių ribų. ES priemonėmis ir principais siekiama padėti bet kokio amžiaus žmonėms įgyti išsilavinimą ir mokytis, keisti profesiją ar persikelti į užsienį darbo ar tolesnio mokymosi tikslais; stiprinti jų sinergiją ir nuoseklumą yra svarbus CEDEFOP prioritetas. Tai daroma nacionaliniu ir Europos lygmenimis skatinant taikyti mokymosi rezultatų principą, kuris apjungia daugumą šių priemonių.

CEDEFOP padeda plėtoti ESCO (Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių), kuris gali padėti susieti darbo rinką su švietimu ir mokymu. Agentūra taip pat stebi pokyčius, susijusius su naująja Europass platforma, kurioje kaupiama informacija apie įgūdžius, kvalifikaciją, mokymąsi ir darbo galimybes, siekiant padėti asmenims tvarkyti ir planuoti savo mokymąsi ir karjerą visoje Europoje. Atsižvelgdamas į tai, CEDEFOP remia Europos Komisijos darbą, susijusį su 2020 m. Europos įgūdžių darbotvarke.