About Prekogranično strukovno obrazovanje i osposobljavanje te kvalifikacije

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), koje se tradicionalno provodi u nacionalnom kontekstu, sve se više razvija kao odgovor na europske i globalne zahtjeve. Daje se prednost razvoju i provedbi kvalifikacijskih okvira na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, što dovodi do snažnije suradnje među zemljama i regijama. Kvalifikacije mogu dodjeljivati i međunarodna tijela i organizacije, čime se odražava internacionalizacija tehnologija i tržištâ rada. Cedefop i Europska zaklada za osposobljavanje surađuju s UNESCO-om i UNESCO-ovim Institutom za cjeloživotno učenje kako bi pratili kretanja u području globalnog nacionalnog kvalifikacijskog okvira i reguliranog kvalifikacijskog okvira.

Cedefop pruža potporu razvoju i provedbi alatâ i načelâ EU-a za transparentnost i priznavanje kvalifikacija od najranije faze njihova razvoja, promičući suradnju među nacionalnim sustavima SOO-a te mobilnost osoba koje uče i kandidata. Cedefop osobito podupire provedbu Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje, kao i kretanja u području vrednovanja neformalnog i informalnog učenja; Njome se podupiru i aktivnosti na osiguranju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu s europskim okvirom za osiguranje kvalitete SOO-a (EQAVET)Preporukom Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Nadovezujući se na izazove s kojima se suočava u provedbi Europskog sustava bodova u SOO-u, Cedefop pridaje posebnu važnost radu kojim se podupire prijenos učenja preko institucionalnih, sektorskih i nacionalnih granica. Alati i načela EU-a osmišljeni su kako bi se ljudima pomoglo da napreduju u području obrazovanja i osposobljavanja u bilo kojoj dobi, da promijene karijeru ili se presele u inozemstvo radi posla ili daljnjeg obrazovanja; jačanje njihove sinergije i usklađenosti jedan je od glavnih prioriteta Cedefopa. To se postiže promicanjem primjene načela načela ishodâ učenja, koje povezuje većinu tih alata, na nacionalnoj i europskoj razini.

Cedefop pridonosi razvoju ESCO-a (europska klasifikacija vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja), što može pomoći u povezivanju tržišta rada s obrazovanjem i osposobljavanjem. Cedefop također prati razvoj događaja u vezi s novom platformom Platforma Europass, koja objedinjuje informacije o vještinama, kvalifikacijama, učenju i mogućnostima zapošljavanja, s ciljem pružanja potpore pojedincima u upravljanju i planiranju učenja i karijere diljem Europe. Cedefop unutar tog okvira podupire rad Europske komisije na Programu vještina za Europu za 2020.