About Kvalifikatsioonid ja tunnistused

Kvalifikatsioonid ehk hariduse, koolituse ja õppe läbimise järel saadavad tunnistused ja diplomid on kaasaja ühiskonnas hädavajalikud. Need avaldavad mõju töö leidmise, kutsealal tegutsemise, elukestvas õppes osalemise ja riikidevahelise liikumise võimalustele. Samuti mõjutavad need inimese üldist sotsiaalset positsiooni ja staatust. Kvalifikatsioonid on tähtsad

  • tööandjatele, sest näitavad, mida saab potentsiaalselt töötajalt oodata;
  • hariduses ja koolituses, sest kinnitavad, et kandidaat on edukalt saavutanud kindlad õpiväljundid;
  • poliitikakujundajatele kui haridus- ja koolituspoliitika keskne aspekt, olles muu hulgas õppeprotsesside konkreetsed väljundid.

Kuigi formaalhariduse ja -õppe kvalifikatsioonid ja kraadid on Euroopas tähtsal kohal, edendatakse üha enam uut liiki tunnistusi (sh avatud tunnistusi, mikrokvalifikatsioonitunnistusi, nanokvalifikatsioonitunnistusi jm) kui täiendavat viisi õppimise väärtustamiseks, mis võimaldab inimestel koguda õppimiskogemusi paindlikult, oma tempos ja kogu elu jooksul.

Nüüdseks on Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF) seotud riiklikesse kvalifikatsiooniraamistikesse lisatud hulk erinevaid kvalifikatsioone. Need raamistikud hõlbustavad kvalifikatsioonide tunnustamist ja võrdlemist riikides ja riikide vahel ning ajendavad riike ümber kavandama ja reformima hariduse, koolituse ja elukestva õppe poliitikat ja praktikat. Kvalifikatsiooniraamistikud ja seonduvad reformid on aidanud suurendada kvalifikatsioonisüsteemide läbipaistvust ja juurdepääsu elukestva õppe võimalustele.