About Praktika

Praktika aitab noortel sujuvamalt üle minna koolist tööellu ning on kasulik täiskasvanutele oskuste täiendamise ja ümberõppe võimaluste kasutamisel. Nõukogu 15. märtsi 2018. aasta soovituses kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa raamistiku kohta sätestatakse, kuidas praktikat ELi liikmesriikides mõistetakse. Uuringute, analüüside ja poliitika tutvustamise abil toetab Cedefop ELi poliitilist tegevuskava ( nõukogu 2020. aasta soovitus kutsehariduse kohta, Osnabrücki deklaratsioon kutsehariduse kohta, kvaliteetset ja tulemuslikku praktikat käsitlev Euroopa raamistik EFQEA ning Euroopa Õpipoisiõppe Liit EafA) ning asjaomaseid sidusrühmi nende jõupingutustes täita sellised eesmärgid nagu praktika edendamine, laiendamine, kvaliteet, tulemuslikkus ja liikuvus. Cedefop keskendub praktikaalases töös ELi 27 riigi, Islandi, Norra ja Ühendkuningriigi ametlikult tunnustatavate kutsekvalifikatsioonidega praktikakavade (mis on kehtestatud õigusaktidega) süsteemi tasandi omadustele.