Finants- ja eelarvetalitus toetab Cedefopi töötajaid eelarveassigneeringute prognoosimisel, rakendamisel ning kontrollimisel. Ta tagab rahastamis- ja eelarveküsimuste asutusesisese ja -välise aruandluse. Finants- ja eelarvetalitus tagab ka viimastel aastatel ligikaudu 18 miljoni euro suurusest ja peaaegu täielikult Euroopa Liidu vahenditest rahastatavast aastaeelarvest tehtavate kõigi tehingute tsentraliseeritud finantskontrolli.