Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych związanych z

rejestracją na portalu internetowym Cedefop

Tożsamość administratora danych:

Kierownik Wydziału Komunikacji

Cel przetwarzania danych:

Użytkownicy rejestrują się na stronie, co umożliwia im:

  • otrzymywanie ostrzeżeń / powiadomień dotyczących nowych treści / aktualizacji,
  • prenumeratę usług online (np. biuletynu),
  • członkostwo w społeczności,
  • otrzymywanie zindywidualizowanych informacji dotyczących swojego obszaru zainteresowania.

Ponadto gromadzenie tych danych pozwala zespołowi ds. stron internetowych na dokonywanie pomiaru oglądalności, widoczności, tworzenie statystyk dotyczących korzystania z systemu, identyfikację popularnych dokumentów, pobrań, pól będących przedmiotem zainteresowania itp.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego są -

OBOWIĄZKOWE: Adres e-mail / hasło / tytuł / imię / nazwisko / państwo

FAKULTATYWNE: Instytucja / departament / stanowisko / miejscowość / adres / kod pocztowy / numer telefonu / numer faksu / URL / profil użytkownika

W przypadku niektórych konkretnych projektów można gromadzić i wyświetlać publicznie dodatkowe informacje dostosowane do potrzeb projektu. Zostanie to odpowiednio wyjaśnione użytkownikom.

Legalność przetwarzania:

Zgodność przetwarzania z prawem została określona w art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 1 lit. d ) rozporządzenia (WE) nr 2018/1725.

Odbiorcy przetwarzanych danych:

Dane mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

  • członkowie zespołu internetowego,
  • wykonawca zewnętrzny (obecnie Eworx).
  • W przypadku usług objętych subskrypcją adresy e-mail wysyłane są na wniosek innych pracowników Cedefopu odpowiedzialnych za przesyłanie biuletynów informacyjnych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich informacji i ich sprostowania (w określonych okolicznościach), żądania ich usunięcia, zablokowania i wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili.

Zapytania i zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych można również kierować do inspektora ochrony danych Cedefopu na następujący adres e-mail:data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu ()

Osoby, których dane dotyczą, są również uprawnione do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:http://www.edps.europa.eu

Okres zatrzymywania zgromadzonych danych osobowych

Po przeprowadzeniu okresowej kampanii dotyczącej zainteresowania, usuwa się dane zarejestrowanych osób, co do których wykazano, że są nieaktywne.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć swoje dane.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Cedefop:

data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
SERVICE POST
GR - 570 01 Thermi

ZAKTUALIZOWANO: 25 lipca 2018 r.