Dikjarazzjoni tal-Privatezza dwar il-protezzjoni tad-data personali relatata ma’

Reġistrazzjoni fuq il-Portal tal-Web  CRM

Id-data personali tiegħek tiġi pproċessata f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002.

Identità tal-kontrollur:

Il-kontrollur huwa s-Cedefop u l-persuna responsabbli hija l-Kap tad-Dipartiment għall-Komunikazzjoni (DCM).

Għan u deskrizzjoni tal-ipproċessar:

L-għan ta’ din l-operazzjoni ta’ proċessar huwa li l-utenti tal-portal tal-web ikunu jistgħu jirreġistraw u jimmaniġġjaw id-dettalji ta’ kuntatt u l-abbonamenti tal-email tagħhom stess.

Is-CRM jippermetti lis-Cedefop jikkomunika mal-kuntatti rilevanti għall-qasam tal-VET, il-ħiliet u l-kwalifiki u jimmaniġġja kampanji tal-email biex jappoġġa l-attivitajiet tas-Cedefop f’konformità mal-Istrateġija ta’ Komunikazzjoni tal-aġenzija.

Is-sistema CRM tas-Cedefop hija repożitorju ċentrali tad-dettalji ta’ kuntatt tal-individwi, u jekk applikabbli, l-utenti jistgħu jsemmu informazzjoni addizzjonali bħall-istituzzjoni tagħhom, il-profil tal-impjieg, eċċ.

Is-CRM tas-Cedefop (SuiteCRM) hija applikazzjoni tal-web ibbażata fuq il-cloud li tappartjeni għall-ekosistema tal-portal tal-web, li hija ospitata u miżmuma minn kuntrattur estern. Ir-reġistrazzjonijiet kollha fuq il-portal tal-web huma mmaniġġjati permezz ta’ SuiteCRM.

Biex jinħażnu fis-sistema CRM, l-utenti jeħtieġ li jirreġistraw lilhom infushom fuq il-portal tal-web u għalhekk jagħtu l-kunsens infurmat tagħhom biex jiġu kkuntattjati. Huma għandhom il-possibbiltà li jabbonaw għal diversi servizzi online u jirċievu komunikazzjonijiet bl-email bħal:

 • Twissijiet / notifiki rigward kontenuti ġdid / aġġornamenti ġodda fuq il-Portal tal-Web;
 • Abbonamenti għall-bulettini;
 • Isiru membri ta’ network/komunità; [1]
 • Jirċievu informazzjoni dwar il-qasam ta’ interess tagħhom;
 • Stediniet għall-parteċipazzjoni fi stħarriġiet u/jew f’avvenimenti tas-Cedefop;
 • Xi drabi, is-Cedefop jista’ juża d-dettalji ta’ kuntatt tas-CRM biex jibgħat komunikazzjoni korporattiva importanti (bażi ġuridika: l-Artikolu 5.1a).

Barra minn hekk, il-ġbir tad-data jippermetti lit-tim tal-web ikejjel l-involviment u l-preferenzi tal-utenti billi jiġġenera statistika dwar l-użu tas-sistema biex isir titjib fl-offerti online.

Suġġetti tad-data:

Kwalunkwe individwu li jirreġistra fuq il-portal tal-web tas-Cedefop u jagħti l-kunsens attiv biex jirċievi l-komunikazzjonijiet bl-email tas-Cedefop.

Kategoriji ta’ data pproċessata:

 1. Oqsma obbligatorji
  1. Indirizz tal-email
  2. Password (maħżuna f’forma kriptata)
  3. Isem
  4. Kunjom
  5. Pajjiż
  6. Qasam ta’ kunsens (matul ir-reġistrazzjoni)
 2. Oqsma fakultattivi
  1. Titolu
  2. Titolu (karattri mhux latini)
  3. Isem (karattri mhux latini)
  4. Kunjom (karattri mhux latini)
  5. Lingwa/i preferuta/i ta’ komunikazzjoni
  6. Istituzzjoni
  7. Titolu tal-impjieg
  8. Dipartiment
  9. Numru tat-telefon tax-xogħol
  10. Numru tat-telefon ċellulari
  11. Numru tat-telefon tad-dar
  12. Belt
  13. Indirizz
  14. Kodiċi postali
  15. Stat / Reġjun
  16. URL tal-web
  17. Indirizz - Facebook
  18. Indirizz - Twitter
  19. Indirizz - LinkedIn
  20. Stampa
  21. Tip ta’ profil tal-utent
 3. Bulettini u Notifiki tal-Email
  1. Abbonamenti (Attivati/Mhux attivati) għal diversi kategoriji ta’ kontenut u prodotti: Avvenimenti, Aħbarijiet, Pubblikazzjonijiet, Bulettini, Stħarriġiet, eċċ.
  2. Tip ta’ profil tal-utent (sħubija (Attivata/Mhux attivata) fi gruppi u networks)
  3. Temi ta’ interess
 4. Oqsma fakultattivi għall-membri tas-Sett ta’ Għodod għall-indirizzar tat-tluq bikri
  1. Inti jew kont impjegat/a minn:
  2. F’xogħlok, prinċipalment:
  3. X’inhi r-raġuni ewlenija tiegħek għalfejn qed issegwi dan is-sett ta’ għodod?
 5. Oqsma fakultattivi għall-ambaxxaturi tas-Sett ta’ Għodod għall-indirizzar tat-tluq bikri [2]
  1. Tip ta’ istituzzjoni:
  2. F’xogħlok, prinċipalment:
  3. Kif tista’ tikkontribwixxi għal dan is-sett ta’ għodod bħala Ambaxxatur?:

Dawn l-oqsma jistgħu jidhru mill-Portal tal-Web fuq : https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details (jeħtieġ Login)

Bażi legali / legalità:

Id-data tiġi pproċessata skont l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/128 [3], peress li din l-operazzjoni ta’ proċessar hija meħtieġa għall-funzjonament tal-istituzzjoni/aġenzija.

Il-legalità tal-ipproċessar hija definita mill-Artikolu 5(1)(a) u (d) tar-Regolament (UE) 2018/1725.

Ir-riċevituri tad-data:

Minbarra l-proċessuri, id-data tas-CRM tiġi pprovduta lill-assistent tal-Kap tad-DCM u lill-assistent tal-uffiċċju ta’ Brussell għall-finijiet ta’ komunikazzjonijiet korporattivi.

Id-data tas-CRM tista’ titqiegħed għad-dispożizzjoni għall-kuntratturi esterni tas-Cedefop għall-fini tal-istħarriġiet uffiċjali tas-Cedefop. Id-data tas-CRM tista’ ssir disponibbli wkoll għall-Kontroll Intern tas-Cedefop, għall-Kejl tal-Prestazzjoni jew għall-korpi esterni bħas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-KE jew il-Qorti tal-Awdituri involuti fl-evalwazzjoni u/jew fl-awditu tas-Cedefop.

Il-perjodu ta’ żamma tad-data personali miġbura

It-Tim tal-web iħassar regolarment id-data tal-utenti li jidhru li huma inattivi. Is-Cedefop jista’ jwettaq tneħħija perjodika ta’ kontijiet b’emails mhux validi (eż., irkupri, dominji skaduti, eċċ.).

Id-data tinżamm sakemm l-utenti attivi jiddeċiedu li jagħmlu dan. Is-suġġetti tad-data jistgħu jabbonaw / jikkanċellaw l-abbonament minn servizzi online speċifiċi eż., bulettin, notifiki, eċċ. L-utenti jistgħu wkoll ineħħu kompletament l-abbonament mill-portal tal-web u għalhekk jitneħħew mis-sistema CRM.

Id-drittijiet tas-suġġetti tad-data:

Is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li jaċċessaw u jirrettifikaw (f’ċirkostanzi speċjali) l-informazzjoni tagħhom, u jitolbu t-tħassir tagħhom.

Il-mistoqsijiet u t-tħassib rigward l-ipproċessar tad-data personali tiegħek jistgħu jiġu indirizzati wkoll lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tas-Cedefop fuq l-email li ġej: data-protection-officer@cedefop.europa.eu

Is-suġġetti tad-data huma intitolati wkoll li jagħmlu rikors fi kwalunkwe ħin għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data: http://www.edps.europa.eu

AĠĠORNAT: 7 ta’ Novembru 2022


[1] Ara r-rekord tal-operazzjoni ta’ proċessar għal CDFNOT098 – Networks ta’ Esperti

[2] Ara r-rekord tal-operazzjoni ta’ proċessar għal CDFNOT098 – Networks ta’ Esperti

[3] Ir-Regolament (UE) 2019/128 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Jannar 2019 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75, ĠU L 30, 31.1.2019, p. 90–105