Δήλωση περί απορρήτου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την

Καταχώριση στη διαδικτυακή πύλη του Cedefop

 

Ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας:

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας

Σκοπός της επεξεργασίας:

Οι χρήστες καταχωρίζονται στον δικτυακό τόπο, γεγονός που τους επιτρέπει:

  • Να λαμβάνουν προειδοποιήσεις/ειδοποιήσεις σχετικά με νέα περιεχόμενα/ενημερώσεις
  • Να εγγράφονται σε επιγραμμικές υπηρεσίες (π.χ. ενημερωτικό δελτίο)
  • Να γίνονται μέλη μιας κοινότητας
  • Να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο ενδιαφέροντός τους

Επιπλέον, η συλλογή των εν λόγω δεδομένων επιτρέπει στη διαδικτυακή ομάδα να προβαίνει σε μετρήσεις για το κοινό, για την προβολή, να παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του συστήματος, να εντοπίζει δημοφιλή έγγραφα, τηλεφορτώσεις, πεδία ενδιαφέροντος κ.λπ.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του εντύπου εγγραφής είναι:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/Κωδικός πρόσβασης/Τίτλος/Όνομα/Επώνυμο/Χώρα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Οργανισμός/Τμήμα/Θέση/Πόλη/Διεύθυνση/Ταχυδρομικός κωδικός/Αριθμός τηλεφώνου/Αριθμός φαξ/URL/Φωτογραφία/προφίλ χρήστη

Για ορισμένα ειδικά έργα μπορεί να συλλέγονται και να δημοσιεύονται επιπλέον πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του έργου. Αυτό θα διευκρινίζεται στους χρήστες ανάλογα με την περίπτωση.

Νομιμότητα της επεξεργασίας:

Η νομιμότητα της επεξεργασίας ορίζεται στο άρθρο 5[α] και στο άρθρο 5 [δ] του κανονισμού (ΕΚ) 2018/1725.

Αποδέκτες των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Τα δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες:

  • Μέλη ομάδας Ιστού
  • Εξωτερικός ανάδοχος (επί του παρόντος Eworx)
  • Για τις υπηρεσίες με εγγραφή, το λοιπό προσωπικό του Cedefop που είναι αρμόδιο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) λαμβάνει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαιτούνται κατόπιν αιτήματος

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης (υπό ειδικές περιστάσεις) των πληροφοριών τους, μπορούν να ζητούν τη διαγραφή τους, τη φραγή τους και να εκφράζουν την αντίθεσή τους σχετικά με την επεξεργασία τους. Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορούν επίσης να απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Cedefop στο ακόλουθο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu (data-protection-officer@cedefop.europa.eu)

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούνται επίσης να προσφεύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων:http://www.edps.europa.eu

Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται

Μετά από περιοδική «εκστρατεία ενδιαφέροντος», τα στοιχεία των καταχωρισμένων προσώπων που εμφανίζονται ως μη ενεργά διαγράφονται.

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγράψουν τα δεδομένα τους.

Στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ του Cedefop:

data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Ευρώπης 123
‘SERVICE POST'
GR - 570 01 Θέρμη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2018