Το Cedefop είναι ένας από τους αποκεντρωμένους Οργανισμούς της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 1975 και από το 1995 έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Το Cedefop υποστηρίζει την προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και των πολιτικών για τις δεξιότητες και τα προσόντα μέσω της συνεργασίας του με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, το Cedefop βελτιώνει και μεταλαμπαδεύει γνώσεις, παρέχει τεκμηρίωση και υπηρεσίες για τη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων και ερευνητικά πορίσματα, και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.