Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Τι κάνουμε

Η ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών ΕΕΚ εξαρτάται από την αντίληψη του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται οι οικονομίες, οι κοινωνίες και οι άνθρωποι.

Το Cedefop εργάζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που συνθέτουν τη βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής ΕΕΚ. Η προφορά του Cedefop συνίσταται στις συγκριτικές αναλύσεις που πραγματοποιεί,  και στην εμπειρογνωσία που συγκεντρώνει μέσω έρευνας και δικτύωσης, τις οποίες χρησιμοποιεί για:

  • να παρέχει τεχνικές συμβουλές και προτάσεις πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ
  • να καλύπτει γνωστικά κενά και να παράγει νέες ιδέες με γνώμονα τον εντοπισμό προκλήσεων και τάσεων
  • να αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ΕΕΚ 
  • να φέρνει σε επαφή διαμορφωτές πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου, επιτρέποντάς τους έτσι να ανταλλάσσουν ιδέες και προτάσεις
  • να στηρίζει και να προάγει κοινές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις, αρχές και εργαλεία για τη βελτίωση της ΕΕΚ.

Το Cedefop συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη, εκπροσώπους εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της ΕΕΚ, παρέχοντας τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις στην ΕΕΚ και δίνοντας την ευκαιρία για διάλογο σε θέματα πολιτικής.

Το Cedefop ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητές του μέσω του δικτυακού τόπου και των εκδόσεών του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δικτύων, των συνεδρίων και των σεμιναρίων που διοργανώνει. Οι δραστηριότητες του Cedefop καθοδηγούνται από το έγγραφο αποστολής και το έγγραφο προγραμματισμού/πρόγραμμα εργασίας του.