Είστε εδώ

Εγγραφή στο CEDEFOP - Code of good administrative behaviour

Κώδικας ορθής διoικητικής συμπεριφoράς

Κώδικας ορθής διoικητικής συμπεριφoράς

Code of good administrative behaviour - Cedefop 2011

Further languages can be consulted on the OJ website

Αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους της ΕΕ

Public service principles for the EU civil service - European Ombudsman 2012

Further languages can be consulted on the European Ombudsman website

EN401.98 KB