About Ammatillinen koulutus ja tutkinnot yli rajojen

Ammatillinen koulutus on perinteisesti ollut kansallista toimintaa, mutta nyt sen kehittämisellä pyritään vastaamaan entistä enemmän eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin vaatimuksiin. Tutkintojen viitekehysten kansallinen, eurooppalainen ja kansainvälinen kehittäminen ja täytäntöönpano on otettu ensisijaiseksi tavoitteeksi, mikä vahvistaa maiden ja alueiden välistä yhteistyötä. Myös kansainväliset elimet ja järjestöt voivat myöntää tutkintoja, mikä kertoo teknologioiden ja työmarkkinoiden kansainvälistymisestä. Cedefop ja Euroopan koulutussäätiö seuraavat yhteistyössä Unescon ja Unescon elinikäisen oppimisen instituutin kanssa yleisten kansallisten tutkintojen viitekehysten ja alueellisten tutkintojen viitekehysten kehitystä. 

Cedefop on tukenut kehityksen varhaisvaiheista lähtien tutkintojen avoimuutta ja tunnustamista koskevien EU:n työkalujen ja periaatteiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa edistämällä kansallisten ammatillisen koulutuksen järjestelmien välistä yhteistyötä ja oppijoiden ja työnhakijoiden liikkuvuutta. Cedefop tukee erityisesti elinkäistä oppimista koskevan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa sekä kehitystä epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin alalla. Se tukee myös laadunvarmistustyötä EU:n ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen (EQAVET) ja ammatillisesta koulutuksesta annetun neuvoston suosituksen mukaisesti. Cedefop ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän täytäntöönpanossa kohdatut haasteet ja pitää siksi erityisen tärkeänä tukea oppimisen siirtämistä institutionaalisten, alakohtaisten ja kansallisten rajojen yli. EU:n työkalujen ja periaatteiden tarkoituksena on auttaa kaikenikäisiä ihmisiä edistymään koulutuksen avulla, vaihtamaan uraa tai siirtymään ulkomaille työhön tai jatkokoulutukseen. Niiden yhteisvaikutuksen ja yhdenmukaisuuden vahvistaminen on Cedefopille ensiarvoisen tärkeää. Tämä tehdään edistämällä oppimistavoitteita koskevan periaatteen käyttöä kansallisesti ja Euroopan tasolla, sillä se yhdistää valtaosan näistä työkaluista. 

Cedefop auttaa kehittämään eurooppalaista taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusta (ESCO), jonka avulla työmarkkinoiden ja koulutuksen välistä yhteyttä voidaan parantaa. Virasto seuraa myös uuteen Europass-alustaan liittyvää kehitystä. Alustalle kootaan tietoa osaamisesta, tutkinnoista, oppimisesta ja työmahdollisuuksista, ja sillä pyritään tukemaan ihmisiä oppimisen ja uran hallinnassa ja suunnittelussa koko Euroopassa. Cedefop tukee tässä yhteydessä Euroopan komission vuoden 2020 Euroopan osaamisohjelmaa koskevaa työtä.