Poslaním strediska Cedefop je podporovať rozvoj európskych politík v oblasti OVP a prispievať k ich realizácii.

Strategickým cieľom strediska Cedefop je „posilňovať európsku spoluprácu a poskytovať podporu Európskej komisii, členským štátom a sociálnym partnerom pri navrhovaní a vykonávaní politík pre pútavé odborné vzdelávanie a prípravu, prostredníctvom ktorých sa podporuje excelentnosť a sociálne začlenenie.

Strategický cieľ sa opiera o tri strednodobé priority na obdobie rokov 2012 – 2014 (predĺžené na roky 2015 a 2016):

  • podpora modernizácie systémov OVP,
  • kariéra a zmeny kariéry: ďalšie OVP, vzdelávanie dospelých a učenie sa prácou,
  • analýza potrieb po zručnostiach a kompetenciách s cieľom získať informácie pre rozhodnutia o poskytovaní OVP.

Aktivity v ročných pracovných programoch strediska Cedefop sú založené na strednodobých prioritách, ktoré zabezpečujú kontinuitu práce a umožňujú pružne reagovať na meniace sa potreby.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN