Мисията на Cedefop е да подпомага развитието на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и да допринася за тяхното прилагане.

Стратегическата цел на Cedefop е да „укрепва европейското сътрудничество и да съдейства на Европейската комисия, държавите членки на ЕС и социалните партньори да разработват и прилагат политики за привлекателно ПОО, което насърчава високите постижения и социалното приобщаване“.

Работата за постигане на стратегическата цел се основава на три средносрочни приоритета за периода 2012—2014 г. (който е удължен и обхваща и 2015 и 2016 г.):

  • подпомагане на модернизирането на системите за ПОО;
  • кариери и преход: продължаващо ПОО, учене за възрастни и на работното място;
  • анализ на потребностите от умения и компетентности с цел обосноваване предоставянето на ПОО.

Средносрочните приоритети служат като насоки за дейностите, включени в годишните работни програми на Cedefop, и осигуряват приемственост в работата, както и необходимата гъвкавост, позволяваща да се реагира на променящите се потребности.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN