Αποστολή του Cedefop είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την ΕΕΚ.

Στρατηγικός στόχος του Cedefop είναι «η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για μια ελκυστική ΕΕΚ που προάγει την αριστεία και την κοινωνική ένταξη».

Στον πυρήνα του παραπάνω στρατηγικού στόχου βρίσκονται τρεις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για την περίοδο 2012-14 (οι οποίες επεκτάθηκαν για να καλύψουν το 2015 και το 2016):

  • στήριξη στον εκσυγχρονισμό συστημάτων ΕΕΚ
  • σταδιοδρομία και περίοδοι μετάβασης: συνεχιζόμενη ΕΕΚ, εκπαίδευση ενηλίκων και μάθηση κατά την εργασία
  • ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την επικαιροποίηση της παροχής ΕΕΚ.

Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες διέπουν τις δραστηριότητες του Cedefop, που εντάσσονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας, και διασφαλίζουν τη συνοχή του έργου του, ενώ παράλληλα προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε το Κέντρο να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

This page is archived since August 2017

Τηλεφορτώσεις

Cedefop Governing Board Decision of 25/04/2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for 1 more year until 2015

EN

Cedefop Governing Board Decision of 25/02/2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN