Autortiesības

© Cedefop

Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi. Ja vajadzīga iepriekšēja atļauja par tekstuālas un multivides informācijas (skaņa, attēli, programmatūra utt.) reproducēšanu vai izmantošanu, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un tajā konkrēti norāda visus izmantošanas ierobežojumus.

Atruna 

Cedefop uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tā darbību. Mūsu mērķis ir nodrošināt aktuālu un precīzu informāciju. Ja pamanām kļūdas, mēs cenšamies tās labot. Tomēr Cedefop neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā vietnē.

Šī informācija:

  • ir vispārīga rakstura un nav paredzēta kādas konkrētas personas vai uzņēmuma īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
  • dažkārt ir saistīta ar citām vietnēm, kuras nav Cedefop pārziņā un par kurām Cedefop neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu.

Lūdzu, ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejams dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtam tekstam.

Mūsu mērķis ir mazināt tehnisku kļūmju radītus pārtraukumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu vietnē, iespējams, ir tikusi radīta vai sakārtota datnēs vai formātā, kas ir kļūdaini, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai tos neietekmēs citādi. Cedefop neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs vietnes vai jebkuru saistītu ārēju vietņu lietošana.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Cedefop atbildību pretēji prasībām, kas noteiktas spēkā esošos valstu tiesību aktos, nedz arī to atbrīvot no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

Lūdzu, iepazīstieties arī ar mūsu personas datu aizsardzības politiku