Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

© Cedefop

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή εφόσον αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει καθαρά τους συγκεκριμένους περιορισμούς στη χρήση.

Παραίτηση από ευθύνη 

Ο δικτυακός τόπος του Cedefop αποσκοποεί στο να βελτιώσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τις δραστηριότητές του. Στόχος μας είναι οι πληροφορίες να παρέχοναι έγκαιρα και να είναι ακριβείς. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, το Cedefop δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες:

  • γενικού μόνο χαρακτήρα, που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων,
  • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες,
  • συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός του Cedefop και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων το Cedefop δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη,
  • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές.

Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλον τρόπο από τέτοια προβλήματα. Το Cedefop δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του δικτυακού τόπου ή άλλου εκτός Cedefop δικτυακού τόπου.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του Cedefop κατά παράβαση απαιτήσεων που θεσπίζονται από εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποποιηθεί το Cedefop των ευθυνών του για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα