Авторско право

© Cedefop

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника, освен ако е посочено друго. Ако за възпроизвеждането или използването на текстови и мултимедийни данни (звук, картини, програми и т. н.) е необходимо предварително разрешение, това разрешение анулира посоченото по-горе общо разрешение и посочва ясно евентуалните ограничения за използване.

Отказ от отговорност

Cedefop поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация за своята дейност. Стремим се да поддържаме информацията на уебсайта актуална и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим. Въпреки това Cedefop не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Информацията:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни уебсайтове, върху които Cedefop няма контрол и за които не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет.

Обърнете внимание, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове.

Наша цел е да сведем до минимум затрудненията, причинени от технически грешки. Въпреки това е възможно някои данни или сведения на нашия уебсайт да са създадени или структурирани във файлове или формати, които не са лишени от грешки, и не можем да гарантираме, че услугите ни няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Cedefop не носи отговорност за подобни проблеми, възникнали при използване на този уебсайт или свързани с него външни уебсайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Cedefop в нарушение на разпоредбите на действащото национално право, нито да освободи Центъра от отговорност в случаи, когато според това право подобно освобождаване не е разрешено.

Запознайте се и с нашата Политика относно защитата на личните данни