Auteursrecht

© Cedefop

Overneming met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Als voor de overname of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming nodig is, wordt bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik duidelijk worden aangegeven.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Cedefop probeert met deze website het publiek beter te informeren over zijn activiteiten. Wij streven ernaar deze informatie actueel en juist te houden. Als wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij proberen deze te verbeteren. Cedefop aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

  • uitsluitend van algemene aard is en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is;
  • soms gekoppeld is aan externe sites waarover Cedefop geen zeggenschap heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt;
  • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien.

Cedefop kan niet garanderen dat een online beschikbaar document de exacte weergave vormt van een officieel goedgekeurde tekst.

Cedefop streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op onze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt of gestructureerd die problemen opleveren. We kunnen dan ook niet garanderen dat onze dienstverlening nooit door dergelijke problemen wordt onderbroken of anderszins nadelig wordt beïnvloed. Cedefop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze site of van enige andere hieraan gekoppelde externe sites.

Het is niet de bedoeling met deze verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid afbreuk te doen aan de in toepasselijke nationale wetgeving vastgelegde eisen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Cedefop. Het is evenmin de bedoeling aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van diezelfde wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Lees ook ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.