Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι ασκούμενοι θα ενημερωθούν αν θα ισχύσουν ειδικές ρυθμίσεις ανάλογα με την κατάσταση της πανδημίας COVID-19 κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης

Κάθε χρόνο το Cedefop προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το οποίο έχει σκοπό:

  • να προσφέρει σε αποφοίτους πανεπιστημίου, διδακτορικούς φοιτητές και σπουδαστές τεχνικά προσόντα και μια μοναδική και άμεση εμπειρία όσον αφορά τις εργασίες του Cedefop, και γενικότερα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·
  • να επιτρέψει στους ασκούμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώσεις για την καθημερινή δραστηριότητα των τμημάτων και υπηρεσιών του Cedefop·
  • να προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό, πολύγλωσσο και πολυεθνοτικό περιβάλλον που συμβάλλει στην ανάπτυξη της αλληλοκατανόησης, της εμπιστοσύνης και της ανεκτικότητας·
  • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση με βάση το πνεύμα της νέας διακυβέρνησης και μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια·
  • να προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής στην πράξη των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και κυρίως σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας. να εξοικειώσει τους ασκούμενους με τον επαγγελματικό κόσμο και τους περιορισμούς, τα καθήκοντα και τις δυνατότητες που προσφέρει.

Χρονοδιάγραμμα και διάρκεια

Κάθε χρόνο προσλαμβάνεται ένας ασκούμενος και η πρακτική άσκηση διαρκεί 12 μήνες.

Απαιτήσεις επιλογής και πρόσληψη

– Εθνικότητα–
Οι ασκούμενοι επιλέγονται μεταξύ πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών. Για να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των χωρών που είναι επί του παρόντος υποψήφιες για ένταξη, επισκεφτείτε τον εξής ιστότοπο: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Εκπαίδευση –
Οι αιτούντες για πρακτική άσκηση πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο πανεπιστημίου) και να έχουν λάβει τον πλήρη πανεπιστημιακό ή ισότιμο τίτλο σπουδών έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Ο πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (π.χ. πτυχίο πανεπιστημίου) πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση για να θεωρηθεί αυτή έγκυρη. Μεταπτυχιακά διπλώματα, διδακτορικά διπλώματα, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας κ.λπ. μπορούν να επισυναφθούν για ενημερωτικούς σκοπούς. Ανάλογα με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες, το Cedefop μπορεί επίσης να καλέσει υποψηφίους για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. συντήρηση κτιρίων, προσωπικό κουζίνας, τεκμηρίωση κ.λπ.) εφόσον η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση στο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Γλώσσες–
Για να επωφεληθεί ο ασκούμενος πλήρως από την πρακτική άσκηση και για να είναι σε θέση να παρακολουθήσει συνεδριάσεις και να αποδώσει επαρκώς:

  • οι υποψήφιοι από τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου B2 σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα) τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, η μία από τις οποίες πρέπει να είναι τα αγγλικά. Για ορισμένες θέσεις μπορεί να ζητηθεί υψηλότερο επίπεδο·
  • οι υποψήφιοι από τις υποψήφιες χώρες πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου B2 σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα) τουλάχιστον των αγγλικών. Για ορισμένες θέσεις μπορεί να ζητηθεί υψηλότερο επίπεδο·

– Επιλογή και συμμετοχή–
Οι αιτούντες επιλέγονται με βάση τα προσόντα και ανάλογα με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του Cedefop. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δεν σημαίνει ότι οι ασκούμενοι αποκτούν το καθεστώς των υπαλλήλων ή του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε ότι οι ασκούμενοι αποκτούν δικαιώματα ή προτεραιότητα όσον αφορά την πρόσληψή τους στις υπηρεσίες του Cedefop.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

– Διαδικτυακή υποβολή–
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό έντυπο αίτησης. Οι έντυπες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. αναπηρία).

Παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο το συντομότερο δυνατό καθώς το σύστημα υπερφορτώνεται κοντά στη λήξη της προθεσμίας και υπάρχει κίνδυνος η αίτησή σας να μην υποβληθεί επιτυχώς.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας, θα λάβετε αυτόματα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αριθμό πρωτοκόλλου (ο αριθμός πρέπει να αναφέρεται πάντα σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη επικοινωνία με το Cedefop). Αν καταχωρίσετε την αίτησή σας δύο φορές εκ παραδρομής και λάβετε δύο αριθμούς πρωτοκόλλου, ενημερώστε μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: traineeships@cedefop.europa.eu

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε είναι έγκυρη καθώς όλη η περαιτέρω αλληλογραφία θα διεκπεραιώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ελλιπείς αιτήσεις, οι αιτήσεις που λαμβάνονται μετά την προθεσμία ή που αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά θα απορρίπτονται.

Το Cedefop, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που λαμβάνει, δεν θα απαντήσει σε μεμονωμένα ερωτήματα σχετικά με την έκβαση των αιτήσεων.

– Σημαντικές πληροφορίες –
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικτυακή υποβολή, πρέπει να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

– Δικαιολογητικά –
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από σαρωμένο αντίγραφο του πρώτου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και από το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου στα αγγλικά (συνιστάται η χρήση του ευρωπαϊκού μορφότυπου: https://europa.eu/europass). Διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ δεν χρειάζεται να μεταφραστούν.

Αιτήσεις από τις οποίες λείπει είτε ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είτε το βιογραφικό σημείωμα δεν θα ληφθούν υπόψη από το Cedefop.

Ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών δεν αποτελεί προαπαιτούμενο μόνον όταν η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. στους τομείς της συντήρησης κτιρίων, του προσωπικού κουζίνας, της τεκμηρίωσης κ.λπ.).

Οργάνωση της πρακτικής άσκησης

Οι ασκούμενοι τίθενται υπό την ευθύνη ενός επόπτη. Ο επόπτης καθοδηγεί τον ασκούμενο κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και ενεργεί ως σύμβουλός του.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης συμπληρώνονται εκθέσεις αξιολόγησης τόσο από τον ασκούμενο όσο και από τον επόπτη. Οι ασκούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο πρακτικής άσκησης (δηλ. 3 μήνες) θα λάβουν βεβαίωση στην οποία αναγράφονται οι ημερομηνίες της αντίστοιχης περιόδου πρακτικής άσκησης στο οικείο τμήμα.

Μηνιαία υποτροφία

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης. Το ποσό της υποτροφίας αποφασίζεται από το Cedefop και επανεξετάζεται τακτικά ανάλογα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Επί του παρόντος το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε:

  • 1,073.66 ευρώ ανά μήνα για τους ασκούμενους από το εξωτερικό (κράτη μέλη της ΕΕ ή υποψήφιες χώρες), καθώς και για τους ασκούμενους που κατοικούν στην Ελλάδα και χρειάζεται να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης·
  • 805.24 ευρώ ανά μήνα για τους ασκούμενους που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης.

Επίσης, καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης (έως συγκεκριμένο όριο).

Οι ασκούμενοι με αναπηρία δικαιούνται συμπληρωματικό επίδομα ίσο με το ήμισυ του ποσού της υποτροφίας. Το επιμίσθιο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους ασκούμενους με αναπηρία να καλύπτουν συμπληρωματικά έξοδα όπως μετακίνηση, το κόστος του ειδικού καταλύματος κ.λπ. που είναι πιθανό να απαιτηθεί λόγω της αναπηρίας τους.

Προστασία δεδομένων

Ανατρέξτε στη δήλωση περί απορρήτου για τις διαδικτυακές αιτήσεις πρακτικής άσκησης.

Δίκτυο ασκουμένων

Το «δίκτυο αποφοίτων/ασκουμένων του CEDEFOP» είναι ομάδα που συνδέει πρώην, νυν και μελλοντικούς ασκούμενους τόσο μεταξύ τους όσο και με το Cedefop. Ο βασικός του σκοπός είναι να βοηθήσει τους ασκούμενους και το Cedefop να διατηρήσουν επαφή και να ωφελήσει ποικιλοτρόπως τόσο τον οργανισμό όσο και τους αποφοίτους. Έχει επίσης σκοπό να διαδώσει ιδέες και νοοτροπίες των διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα ΕΕΚ.


Μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Την περίοδο αυτή η οργάνωση μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης πλήττεται από την πανδημία COVID-19.

Δεδομένου ότι δεν είναι βέβαιο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προσφορά μη αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης.

Τηλεφορτώσεις

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN

Updated version (14-09-2023) of Annex II to the Rules

EN