Tietoa vuoden 2022 valinnoista ja hakemusten toimittamisen määräajasta on saatavana täällä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Harjoittelijoille ilmoitetaan, mikäli covid-19-tilanteen vuoksi sovelletaan erityisjärjestelyjä harjoittelun alkaessa.

Harjoittelujärjestelmän tavoite

Cedefop järjestää joka vuosi harjoitteluohjelman, jonka tavoitteena on

  • antaa korkeakoulututkinnon suorittaneille, tohtoriopiskelijoille ja opiskelijoille, joilla on teknisen alan tutkinto, ainutlaatuinen ja omakohtainen kokemus Cedefopissa työskentelystä ja yleisesti siitä, miten EU:n elimet toimivat
  • antaa harjoittelijoille mahdollisuus hankkia käytännön kokemusta ja tietoa Cedefopin osastojen ja yksiköiden päivittäisestä työstä
  • antaa mahdollisuus työskennellä monikulttuurisessa, monikielisessä ja monietnisessä ympäristössä, mikä edistää keskinäisen ymmärryksen, luottamuksen ja suvaitsevuuden kehittymistä
  • edistää Euroopan yhdentymistä uudenlaisen hallintotavan hengessä ja osallistumalla aktiivisesti Euroopan kansalaisuutta koskevan tietoisuuden luomiseen
  • antaa mahdollisuus hyödyntää opintojen aikana hankittua tietämystä käytännössä ja tietyillä vastuualueilla työelämän ja sen rajoitteiden, velvoitteiden ja mahdollisuuksien esitteleminen harjoittelijoille.

Ajankohta ja kesto

Harjoittelijoita valitaan kerran vuodessa. Harjoittelu kestää 12 kuukautta, ja se alkaa 1. helmikuuta ja päättyy 31. tammikuuta seuraavana vuonna.

Valintakriteerit ja valinta

– Kansallisuus –
Harjoittelijat valitaan ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden kansalaisista. Katso luettelo nykyisistä ehdokasmaista seuraavalta verkkosivulta osoitteesta: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Koulutus –
Harjoitteluun hakijoiden on täytynyt suorittaa alemman korkea-asteen koulutusohjelma (korkeakoulututkinto) ja saada todistus koko tutkinnosta tai vastaavasta hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistus alemman korkea-asteen tutkinnosta on liitettävä hakemukseen, jotta hakemus voidaan ottaa huomioon. Todistuksen maisterin- tai tohtorintutkinnosta, kielitutkinnoista jne. saa liittää hakemukseen tiedoksi. Toiminnan prioriteettien mukaan Cedefop voi hakea harjoitteluehdokkaita tietyiltä aloilta (esimerkiksi kiinteistönhuolto, keittiö, dokumentointi jne.), jos harjoittelu on pakollinen vaatimus korkea-asteen koulutusohjelmassa.

– Kielet –
Jotta harjoittelija saisi eniten hyötyä harjoittelujaksosta ja pystyisi seuraamaan kokouksia ja suoriutumaan tehtävistään asianmukaisesti,

  • jäsenvaltioiden hakijoilla on oltava erittäin hyvä taito (vähimmäistaso: kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan B2) vähintään kahdessa EU-kielessä, joista toisen tulee olla englanti; joihinkin tehtäviin voidaan vaatia tätä korkeampi taso
  • ehdokasmaiden hakijoilla on oltava erittäin hyvä taito (vähimmäistaso: kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan B2) vähintään englannin kielessä. Joihinkin tehtäviin voidaan vaatia tätä korkeampi taso.

– Valintamenettely ja valinta –
Hakijat valitaan pätevyyden perusteella, ja valinnassa otetaan huomioon Cedefopin toiminnalliset prioriteetit. Harjoittelupaikan saaminen ei anna harjoittelijoille virkamiesasemaa tai Euroopan unionin muun työntekijän asemaa, eikä siihen sisälly minkäänlaista oikeutta tai etuoikeusasemaa tulla nimitetyksi Cedefopin yksiköiden työntekijäksi.

Hakuohjeet

– Verkkohakemus –
Hakemus on tehtävä verkkosivustollamme julkaistujen ohjeiden mukaisesti verkkohakemuslomakkeella. Paperiversiota hakemuksesta ei hyväksytä lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia (esim. vammaisuus).

Täytä hakemus mahdollisimman varhain, sillä määräajan lähestyessä järjestelmä kuormittuu. Tällöin voi olla, ettei hakemuksen toimittaminen onnistu määräajassa.

Kun hakemuksen toimittaminen on onnistunut, saat siitä sähköpostitse automaattisen kuittauksen ja käsittelynumeron (joka on mainittava aina myöhemmissä yhteydenotoissa Cedefopiin). Jos lähetät hakemuksen vahingossa kahdesti ja saat kaksi käsittelynumeroa, ilmoita siitä meille sähköpostiosoitteeseen: traineeships [at] cedefop.europa.eu

Varmista, että annat hakemuksessasi voimassa olevan sähköpostiosoitteen, sillä myöhemmät yhteydenotot tulevat sähköpostin välityksellä.

Epätäydelliset hakemukset ja määräajan jälkeen saapuneet taikka sähköpostitse/postitse lähetetyt hakemukset hylätään.

Hakemusten suuren määrän vuoksi Cedefop ei vastaa yksittäisiin tiedusteluihin valintamenettelyn tuloksista.

– Tarvittavat tiedot –
Lue seuraavat tiedot, ennen kuin alat tehdä verkkohakemusta:

– Täydentävät asiakirjat –
Hakemusten liitteenä on oltava skannattu jäljennös hakijan alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta ja ansioluettelo englanniksi (mieluiten EU-mallia käyttäen, https://europa.eu/europass). Tutkintotodistuksia, jotka on myönnetty jollakin EU:n virallisista kielistä, ei tarvitse kääntää.

Cedefop ei käsittele hakemuksia, jos hakijalta puuttuu korkeakoulututkinto tai jos hakemuksessa ei ole ansioluetteloa.

Ainoa tilanne, jossa korkeakoulututkintoa ei vaadita, on se, että harjoittelu on korkea-asteen koulutusohjelman pakollinen vaatimus (esim. kiinteistöhuollon, keittiön, dokumentoinnin jne. aloilla).

Harjoittelun järjestäminen

Harjoittelijat toimivat ohjaajan alaisuudessa. Ohjaaja ohjaa harjoittelijaa harjoittelun aikana ja toimii tämän mentorina.

Sekä harjoittelija että ohjaaja laativat arviointiraportin harjoittelun päätteeksi. Harjoittelijat, joiden suorittama harjoittelujakso täyttää kestoa koskevan vähimmäisvaatimuksen (esim. 3 kk), saavat todistuksen, jossa mainitaan harjoittelujakson alkamis- ja päättymispäivä tietyllä osastolla.

Kuukausikorvaus

Harjoittelijoille myönnetään kuukausittainen harjoittelutuki. Korvauksen määrän päättää Cedefop, ja sitä tarkistetaan säännöllisesti varojen rajallisuuden mukaan.

Tällä hetkellä tuen määrä on

  • 1 000,67 euroa kuukaudessa ulkomailta (EU:n jäsenvaltioista tai ehdokasmaista) saapuville harjoittelijoille ja Kreikassa asuville harjoittelijoille, joiden on muutettava Thessalonikiin harjoittelun ajaksi
  • 750,50 euroa kuukaudessa harjoittelijoille, jotka jo asuvat Thessalonikissa ennen harjoittelun alkua.

Myös matkakustannukset korvataan (tietyissä rajoissa).

Vammaiset hakijat voivat saada korotetun korvauksen, jonka määrä on puolet avustuksen määrästä. Tämän korotuksen tarkoituksena on auttaa vammaisia harjoittelijoita korvaamaan lisäkustannuksia, joita voi aiheutua vamman mahdollisesti edellyttämästä kuljetuksesta, erikoismajoituksesta jne.

Tietosuoja

Tutustu harjoittelun verkkohakemuslomakkeen tietosuojaselosteeseen.

Harjoittelijaverkosto

CEDEFOP Trainees Alumni” -verkosto on ryhmä, joka yhdistää entiset, nykyiset ja tulevat harjoittelijat toisiinsa ja auttaa säilyttämään yhteyden Cedefopin kanssa. Verkoston tavoitteena on auttaa harjoittelijoita ja Cedefopia pysymään yhteydessä ja tuottaa paljon hyötyä sekä organisaatiolle että harjoittelijoille. Sen tarkoituksena on myös välittää ideoita ja kulttuureja eri Euroopan maissa ammatilliseen koulutukseen liittyvistä seikoista.


Palkattomat harjoittelujaksot

Palkattomien harjoittelujaksojen järjestäminen on vaikeutunut covid-19-pandemian vuoksi.

Koska on epävarmaa, miten tilanne kehittyy, emme voi taata, että palkattomia harjoittelujaksoja järjestetään myöhemmin.