Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
SVARBUS PRANEŠIMAS. Stažuotojai bus atitinkamai informuoti, jei, atsižvelgiant į COVID-19 padėtį stažuotės pradžios metu, bus taikomos specialios priemonės.

Stažuočių programos paskirtis

Kiekvienais metais CEDEFOP siūlo stažuočių programą, kuria siekiama:

  • suteikti universitetų absolventams, doktorantams ir techninę kvalifikaciją turintiems studentams unikalios ir tiesioginės patirties susipažįstant su CEDEFOP ir apskritai ES institucijų veikla;
  • suteikti stažuotojams galimybę įgyti praktinės patirties dalyvaujant kasdienėje CEDEFOP skyrių ir tarnybų veikloje ir suteikti žinių apie ją;
  • suteikti galimybę dirbti daugiakultūrėje, daugiakalbėje ir daugiatautėje aplinkoje, prisidedant prie tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir tolerancijos ugdymo;
  • skatinti Europos integraciją naujojo valdymo dvasia ir aktyviu dalyvavimu ugdant tikro Europos pilietiškumo suvokimą;
  • suteikti galimybę praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas žinias, ypač konkrečiose kompetencijos srityse. Supažindinti stažuotojus su profesiniu pasauliu ir jame taikomais apribojimais, nustatytomis pareigomis bei jo teikiamomis galimybėmis.

Sutarties laikas ir trukmė

Kasmet priimama po vieną praktikantą ir praktika trunka 12 mėnesių.

Atrankos reikalavimai ir priėmimas

– Tautybė –
Stažuotojai atrenkami tik iš Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių piliečių. Dabartinių šalių kandidačių sąrašą rasite šioje svetainėje: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Švietimas –
Iki paraiškų teikimo termino pabaigos kandidatai į stažuotojus turi būti baigę pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijų programą (turėti universitetinį išsilavinimą) ir būti įgiję aukštojo mokslo arba jam prilygstančių studijų baigimo diplomą. Kad paraiška būtų galiojanti, turi būti pridėtas pirmasis universitetinių studijų baigimo diplomas (pvz., bakalauro). Magistro ir daktaro laipsnio diplomai, kalbų kursų baigimo sertifikatai bei kiti dokumentai pridedami informavimo tikslais. Atsižvelgiant į veiklos prioritetus, CEDEFOP taip pat gali kviesti kandidatus teikti paraiškas atlikti stažuotes konkrečiose (pvz., pastatų priežiūros, viešojo maitinimo, dokumentų tvarkybos ir kt.) srityse, jei stažuotė yra privaloma pagal aukštojo mokslo programos reikalavimus.

– Kalbos –
Kad stažuotojas gautų visapusiškos naudos iš stažuotės, galėtų stebėti posėdžius ir tinkamai atlikti užduotis:

  • kandidatai iš valstybių narių turi labai gerai (ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR)) mokėti bent dvi ES kalbas, iš kurių viena turėtų būti anglų kalba; kai kurioms pareigybėms eiti gali būti reikalaujama aukštesnio kalbos mokėjimo lygio;
  • kandidatai iš valstybių narių turi labai gerai (ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal CEFR) mokėti bent anglų kalbą. Kai kurioms pareigybėms eiti gali būti reikalaujama aukštesnio kalbos mokėjimo lygio.

– Atranka ir priėmimas –
Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir atsižvelgiant į CEDEFOP veiklos prioritetus. Atkreipiame dėmesį, kad priėmimas į stažuotę nesuteikia stažuotojams pareigūnų ar kitų Europos Sąjungos tarnautojų statuso, taip pat nesuteikia jokios teisės ar pirmenybės būti paskirtiems į CEDEFOP tarnybą.

Kaip pateikti paraišką?

– Internetu –
Paraiška turi būti pateikta pagal mūsų svetainėje paskelbtus nurodymus, naudojant internetinę paraiškos formą. Popierinės paraiškos nebus priimamos, nebent tik tinkamai pagrįstais atvejais (pvz., dėl negalios).

Prašome užpildyti paraiškos formą kuo anksčiau, nes artėjant galutiniam terminui sistema būna perkrauta ir jums gali nepavykti tinkamai jos pateikti.

Tinkamai pateikę paraišką, gausite automatinį patvirtinamąjį el. laišką su protokolo numeriu (kurį visada reikėtų nurodyti vėliau bendraujant su CEDEFOP). Jei per klaidą paraišką pateikėte du kartus ir gavote du protokolo numerius, praneškite mums el. pašto adresu: traineeships@cedefop.europa.eu

Paraiškoje būtinai nurodykite galiojantį el. pašto adresą, nes visas tolesnis susirašinėjimas vyks el. paštu.

Neišsamios paraiškos, paraiškos, gautos pasibaigus terminui arba išsiųstos el. paštu ir (arba) paštu, bus atmestos.

Dėl didelio gautų paraiškų skaičiaus CEDEFOP neatsakinės į individualius klausimus dėl paraiškų svarstymo rezultatų.

– Svarbi informacija –
Prieš pradėdami pildyti paraiškos formą internetu, būtinai susipažinkite su šia informacija:

– Papildomi dokumentai –
Kartu su paraiška reikia pateikti nuskaitytą kandidato pirmosios pakopos universitetinių studijų baigimo diplomo kopiją ir gyvenimo aprašymą anglų kalba (pageidautina naudoti europinį formatą: https://europa.eu/europass). Diplomų, išduotų bet kuria iš oficialiųjų ES kalbų, versti nereikia.

Paraiškų, prie kurių nebus pridėtas universitetinių studijų baigimo diplomas ar gyvenimo aprašymas, CEDEFOP nesvarstys.

Universitetinių studijų baigimo diplomo nereikalaujama tik tais atvejais, kai atlikti stažuotę yra privaloma pagal aukštojo mokslo studijų programos (pvz., pastatų priežiūros, viešojo maitinimo, dokumentų tvarkybos ir kt. srityse) reikalavimus.

Stažuotės organizavimas

Už stažuotojus atsako vadovas. Stažuotės vadovas vadovauja stažuotojui jo stažuotės metu ir atlieka mentoriaus vaidmenį.

Pasibaigus stažuotei, stažuotojas ir vadovas užpildo vertinimo ataskaitas. Stažuotojai, baigę minimalios reikalaujamos trukmės (t. y. 3 mėnesių) stažuotę, gauna pažymėjimą, kuriame nurodomas jų stažuotės atitinkamame skyriuje laikotarpis.

Mėnesinė stipendija

Stažuotojams kas mėnesį skiriama išlaikymo stipendija. CEDEFOP nustato stipendijos dydį ir reguliariai jį peržiūri, atsižvelgdamas į biudžeto apribojimus.

Šiuo metu stipendijos dydis yra toks:

  • stažuotojams iš užsienio šalių (ES valstybių narių arba šalių kandidačių), taip pat Graikijoje gyvenantiems stažuotojams, kurie stažuotės laikotarpiui turi persikelti į Salonikus, skiriama 1,073.66 EUR per mėnesį;
  • iki stažuotės pradžios Salonikuose gyvenusiems stažuotojams skiriama 805.24 EUR per mėnesį.

Kelionės išlaidos (su apribojimais) taip pat kompensuojamos.

Negalią turintiems stažuotojams gali būti skiriamas pusės stipendijos dydžio priedas prie stipendijos. Šios papildomos išmokos tikslas – padėti neįgaliems stažuotojams padengti papildomas, pavyzdžiui, transporto, specialaus būsto nuomos ir kt. išlaidas, kurių jie gali patirti dėl negalios.

Duomenų apsauga

Prašome susipažinti su pareiškimu dėl privatumo, susijusio su internetinių stažuočių paraiškomis.

Stažuotojų tinklas

CEDEFOP stažuočių programos absolventų tinklas– tai grupė, jungianti buvusius, esamus ir būsimus stažuotojus tarpusavyje ir su CEDEFOP. Svarbiausias jo uždavinys – padėti stažuotojams ir CEDEFOP palaikyti ryšį ir suteikti daug naudos tiek organizacijai, tiek absolventams. Taip pat jis siekia skleisti idėjas ir vykdyti kultūrinius mainus tarp skirtingų Europos šalių, daugiausia dėmesio skiriant profesinio rengimo ir mokymo klausimams.


Neapmokamos stažuotės

Neapmokamų stažuočių organizavimui šiuo metu įtakos turi COVID-19 pandemija.

Atsižvelgdami į tai, kad neaišku, kaip klostysis situacija, negalime garantuoti, kad neapmokamos stažuotės bus organizuojamos.

Parsisiųsti

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN

Updated version (14-09-2023) of Annex II to the Rules

EN