Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
VIGTIG MEDDELELSE: Praktikanterne blive underrettet, hvis der træder særlige regler i kraft på baggrund af covid-19-situationen på det tidspunkt, hvor praktikopholdet påbegyndes.

Formålet med praktikordningen

Cedefop tilbyder hvert år et praktikprogram, der tilsigter:

  • at bibringe universitetsuddannede, ph.d.-studerende og andre studerende med tekniske kvalifikationer en direkte og unik erfaring med Cedefops måde at fungere på, og mere generelt EU-institutionernes måde at fungere på
  • at give praktikanterne mulighed for at få praktisk erfaring med og viden om det daglige arbejde i Cedefops afdelinger og tjenester
  • at give mulighed for at arbejde i et multikulturelt, flersprogligt, multietnisk miljø, der bidrager til at udvikle gensidig forståelse, tillid og tolerance
  • at fremme den europæiske integration i en ånd af nye styreformer og gennem aktiv deltagelse for derved at skabe bevidsthed om ægte europæisk medborgerskab,
  • at give mulighed for praktisk udnyttelse af viden erhvervet under studierne, navnlig på specifikke kompetenceområder. at introducere praktikanterne til erhvervslivet og de tilknyttede begrænsninger, pligter og muligheder.

Tidsplan og varighed

Der starter et hold praktikanter én gang om året. Praktikopholdet varer 12 måneder.

Krav til udvælgelse og optagelse

— Nationalitet —
Praktikanter udvælges kun blandt statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og i kandidatlandene. Listen over de nuværende kandidatlande findes på følgende websted: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

— Uddannelse —
Ansøgere til et praktikophold skal have afsluttet første del af en videregående uddannelse (universitetsuddannelse) og have gennemgået en fuld uddannelse eller tilsvarende inden ansøgningsfristens udløb. Bevis for den første universitetsgrad (f.eks. bachelor) skal vedlægges, for at ansøgningen er gyldig. Bevis for master- og Ph.d.-grader, sprogattester osv. kan vedhæftes til orientering. Afhængigt af de operationelle prioriteter kan Cedefop også tilbyde praktikophold på specifikke områder (f.eks. bygningsvedligeholdelse, køkken, dokumentation osv.), når praktikopholdet er en obligatorisk del af den videregående uddannelse.

— Sprog —
For at praktikanten kan få fuldt udbytte af praktikopholdet, følge møder og varetage sine opgaver på en tilfredsstillende måde

  • skal kandidater fra medlemsstaterne have et meget godt kendskab (minimumsniveau: B2 i henhold til CEF) til mindst to EU-sprog, hvoraf det ene skal være engelsk. Til nogle stillinger kan der blive krævet et højere niveau,
  • kandidater fra medlemsstaterne skal have et meget godt kendskab (minimumsniveau: B2 i henhold til den fælles europæiske referenceramme for sprog) for mindst engelsk. Til nogle stillinger kan der blive krævet et højere niveau.

— Udvælgelse og adgang —
Ansøgerne udvælges på grundlag af kvalifikationer og under hensyntagen til Cedefops operationelle prioriteter. Bemærk, at adgangen til praktikopholdet ikke giver praktikanter status som tjenestemænd eller som hørende til øvrige ansatte i Den Europæiske Union og heller ikke indebærer nogen ret eller prioritet vedrørende ansættelse i Cedefops tjenestegrene.

Hvordan ansøger man?

— Onlineansøgning —
Ansøgningen skal indgives ved hjælp af onlineansøgningsskemaet i overensstemmelse med anvisningerne, offentliggjort på vores websted. Med undtagelse af behørigt begrundede tilfælde (f.eks. handicap) vil ansøgninger i papirform ikke blive accepteret.

Udfyld venligst formularen så tidligt som muligt, da systemet overbelastes tæt på fristen, og der kan være en risiko for, at din ansøgning ikke bliver indgivet.

Når din ansøgning er indgivet, får du automatisk en bekræftelse pr. mail med et protokolnummer (som altid bør anføres ved eventuel efterfølgende kontakt med Cedefop). Hvis du ved en fejl indgiver din ansøgning to gange, og får to protokolnumre, bedes du underrette os herom pr. e-mail på: traineeships@cedefop.europa.eu

Sørg for at angive en gyldig e-mailadresse i ansøgningen, da al yderligere korrespondance foregår via e-mail.

Ufuldstændige ansøgninger og ansøgninger, der modtages efter fristens udløb eller sendes med e-mail/post, vil blive afvist.

På grund af det store antal modtagne ansøgninger besvarer Cedefop ikke individuelle spørgsmål vedrørende resultatet af ansøgningerne.

— Relevante oplysninger —
Inden du påbegynder onlineansøgningen, skal du læse følgende oplysninger:

— Dokumentation —
Ansøgningen skal ledsages af en scannet kopi af ansøgerens første universitetsgrad og CV på engelsk (helst i det europæiske format https://europa.eu/europass) Eksamensbeviser, der er udstedt på et af de officielle EU-sprog, behøver ikke oversættes.

Ansøgninger, hvor universitetsgraden eller CV'et mangler, vil ikke blive taget i betragtning af Cedefop.

Det er kun, når praktikopholdet er et obligatorisk krav i studieplanen for den videregående uddannelse, at der ikke kræves en universitetsgrad (f.eks. inden for bygningsvedligeholdelse, køkken, dokumentation osv.).

Afholdelse af praktikkurset

Praktikanten er underlagt ansvar af en vejleder. Vejlederen fungerer som leder og mentor for praktikanten under praktikopholdet.

Både praktikanten og vejlederen udarbejder en evalueringsrapport ved praktikopholdets afslutning, Praktikanter, der har fuldført den krævede minimumsvarighed af praktikantperioden (dvs. 3 måneder), modtager et certifikat med angivelse af datoerne for praktikopholdet i den pågældende afdeling.

Månedlig ydelse

Praktikanter får tildelt en månedlig ydelse til underhold Ydelsen fastsættes af Cedefop og revideres regelmæssigt afhængigt af de budgetmæssige begrænsninger.

På nuværende tidspunkt er ydelsen:

  • 1,073.66 EUR om måneden for praktikanter fra udlandet (EU-medlemsstater eller kandidatlande) samt praktikanter, der er bosiddende i Grækenland, og som er nødt til at flytte til Thessaloniki i praktiktiden,
  • 805.24 EUR pr. måned for praktikanter, der er bosiddende i Thessaloniki, inden praktiktiden påbegyndes.

Rejseudgifter (inden for visse grænser) godtgøres ligeledes.

Handicappede praktikanter kan modtage et tillæg til deres ydelse svarende til halvdelen af ydelsen. Formålet med det ekstra beløb er at hjælpe handicappede praktikanter med at dække ekstraudgifter til f.eks. transport, udgifter til særlig bolig osv., som kan være nødvendig på grund af deres handicap.

Databeskyttelse

Se databeskyttelseserklæringen for onlineansøgninger om praktikophold.

Praktikantnetværket

CEDEFOP Trainees Alumni-network” er en gruppe, hvor tidligere, nuværende og fremtidige praktikanter kan kontakte hinanden og Cedefop. Dens hovedformål er at hjælpe praktikanterne og Cedefop med at holde kontakten til hinanden, med mange fordele for organisationen og de studerende. Den sigter også mod at formidle idéer og kulturer mellem forskellige europæiske lande med fokus på erhvervsuddannelse.


Ulønnede praktikophold

Afholdelsen af ulønnede praktikophold påvirkes i øjeblikket af covid-19-pandemien.

I betragtning af usikkerheden om, hvordan situationen vil udvikle sig, kan vi ikke garantere, at der vil blive afholdt ulønnede praktikophold.

Downloads

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN

Updated version (14-09-2023) of Annex II to the Rules

EN