Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА: Стажантите ще бъдат съответно информирани дали ще се прилагат специални мерки с оглед на положението с COVID-19 към момента на започване на стажа.

Цел на схемата за стаж

  • предоставяне на завършилите висше образование, докторантите и студентите с технически квалификации, на уникален и непосредствен опит с работа в Cedefop и в по-общ план — в институциите на ЕС;
  • предоставяне на възможност на стажантите да придобият практически опит и знания за ежедневната работа на отделите и службите на Cedefop;
  • предоставяне на възможност за работа в мултикултурна, многоезична и мултиетническа среда, допринасяща за развитието на взаимно разбирателство, доверие и толерантност;
  • насърчаване на европейската интеграция в духа на новото управление и чрез активно участие за създаване на осведоменост относно истинското европейско гражданство;
  • предоставяне на възможност за прилагане на практика на знанията, придобити по време на обучението, и по-специално в конкретните области на компетентност. Запознаване на стажантите със света на професионалното развитие и свързаните с това ограничения, задължения и възможности.

Срокове и продължителност/h3>

Приема се по един стажант годишно, който стажува 12 месеца.

Изисквания за подбор и приемане

— Гражданство —
Избраните стажанти са само граждани на държавите — членки на Европейския съюз, и на страните кандидатки. За списък на настоящите страни кандидатки вижте следния уебсайт: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

— Образование —
Кандидатите за стажанти трябва да са завършили първия цикъл от етапите на висшето образование (университетско образование) и да са получили пълна степен или неин еквивалент към крайния срок за кандидатстване. За да бъде валидна кандидатурата, трябва да бъде приложен документ за първата университетска степен (напр. „бакалавър“). За сведение могат да бъдат приложени и дипломи за магистърска или докторска степен, езикови сертификати и пр. В зависимост от оперативните приоритети Cedefop може също така да обяви покани за кандидатстване за стажове в конкретни области (напр. поддръжка на сгради, кухня, документация и др.), за които стажът е задължително изискване в учебната програма за висше образование.

— Езици —
За да може стажантът да извлече максимална полза от стажа и да има възможност да следи заседанията и да работи на необходимото ниво,

  • кандидатите от държавите членки трябва да владеят много добре (минимално ниво B2 по ОЕРР) най-малко два официални езика на ЕС, единият от които трябва да бъде английски. За някои позиции може да се изисква по-високо ниво;
  • кандидатите от страните кандидатки трябва да владеят много добре (минимално ниво B2 по ОЕРР) поне английски език. За някои позиции може да се изисква по-високо ниво.

— Подбор и приемане —
Кандидатите се подбират въз основа на квалификациите им и като се вземат предвид оперативните приоритети на Cedefop. Имайте предвид, че приемането на стаж не дава на стажантите статут на длъжностни лица или на други служители на Европейския съюз, нито права или предимство по отношение на назначения в службите на Cedefop.

Как се кандидатства?

— Онлайн кандидатстване —
Заявленията трябва да бъдат подадени в съответствие с публикуваните на нашия уебсайт указания, като се използва онлайн формулярът за кандидатстване. Не се приемат заявления на хартиен носител, освен в надлежно обосновани случаи (напр. увреждане).

Попълнете формуляра си възможно най-скоро, тъй като системата се претоварва с наближаване на крайния срок и има опасност да не успеете да подадете заявлението си.

След успешно подаване ще получите автоматично електронно писмо за потвърждение с номер на протокола (който винаги трябва да бъде цитиран при всяка последваща кореспонденция с Cedefop). В случай че въведете заявлението си два пъти по погрешка и получите два номера на протокол, уведомете ни по електронна поща на адрес: traineeships@cedefop.europa.eu

Уверете се, че сте дали валиден електронен адрес в своето заявление, тъй като всяка по-нататъшна кореспонденция ще се осъществява по електронна поща.

Непълните заявленията или такива, получени след крайния срок или изпратени по електронна поща/по пощата, ще бъдат отхвърлени.

Поради големия брой получавани заявления Cedefop няма да отговаря на отделни запитвания относно резултата от кандидатстването.

— Съответна информация —
Преди да започнете да попълвате онлайн формуляра, задължително прочетете следната информация:

— Придружителни документи —
Заявленията трябва да бъдат придружени от сканирано копие на първата университетска степен и автобиография на кандидата на английски език (за предпочитане в европейски формат: https://europa.eu/europass). За дипломите, издадени на един от официалните езици на ЕС, не е необходим превод.

Заявленията, в които липсва университетска диплома или автобиография, не се разглеждат от Cedefop.

Университетска степен не се изисква само когато стажът е задължително изискване в учебната програма за висше образование (напр. в областта на поддръжката на сгради, кухня, документация и др.).

Организация на стажа

Стажантите работят под ръководството на отговорник. Той напътства стажанта по време на стажа му, като има функциите на негов наставник.

В края на стажа се изготвят доклади за оценка, както от стажанта, така и от отговорника. Стажантите, които са завършили минималния изискван период на стажуване (т.е. 3 месеца), получават удостоверение, в което са посочени датите на периода на стажа в съответния отдел.

Месечни безвъзмездни средства

Стажантите получават месечна стипендия за издръжка. Размерът на безвъзмездните средства се определя от Cedefop и се преразглежда редовно в зависимост от бюджетните ограничения.

Понастоящем размерът на безвъзмездните средства е:

  • 1,073.66 евро на месец за стажанти от чужбина (държави — членки на ЕС, или страни кандидатки), както и за стажанти, пребиваващи в Гърция, които трябва да се преместят да живеят в Солун за срока на стажа;
  • 805.24 евро на месец за стажантите с местопребиваване в Солун преди началото на стажа.

Пътните разноски (в определени граници) също се възстановяват.

Стажантите с увреждания могат да получат добавка към своята стипендия в размер на половината от размера на безвъзмездните средства. Целта на това допълнително плащане е да се помогне на стажантите с увреждания да покрият допълнителни разходи като транспорт, разходи за специално настаняване и т.н., които може да са необходими поради увреждането им.

Защита на личните данни

Запознайте се с ;декларацията за поверителност за онлайн заявленията за стаж.

Мрежа на стажантите

Мрежата на стажантите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)” е група, която свързва минали, настоящи и бъдещи стажанти помежду им и с Cedefop. Основната ѝ цел е да помага на стажантите и Cedefop да поддържат връзка помежду си и носи много ползи както за организацията, така и за завършилите стажа си. Мрежата има за цел също да популяризира идеи и култури сред различните европейски държави, с акцент върху въпроси, свързани с ПОО.


Неплатени стажове

Понастоящем организирането на неплатени стажове е повлияно от мерките срещу пандемията от COVID-19.

Предвид несигурността относно развитието на ситуацията, не можем да гарантираме, че ще се проведат неплатени стажове.

Файлове за изтегляне

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN

Updated version (14-09-2023) of Annex II to the Rules

EN