Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
POMEMBNO OBVESTILO: če bo na začetku pripravništva zaradi razmer v zvezi s covidom-19 uporabljena posebna ureditev, bodo pripravniki o tem ustrezno obveščeni.

Namen programa pripravništev

Cedefop vsako leto ponudi program pripravništev, katerega namen je:

  • univerzitetnim diplomantom, doktorandom in študentom s tehničnimi kvalifikacijami zagotoviti edinstvene izkušnje z delovanjem Cedefopa ter splošneje institucij EU iz prve roke;
  • pripravnikom omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj z vsakodnevnim delom Cedefopovih oddelkov in služb ter pridobivanje znanja o tem;
  • omogočiti delo v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem okolju, kar prispeva k oblikovanju medsebojnega razumevanja, zaupanja in strpnosti;
  • spodbujati evropsko povezovanje v duhu novega upravljanja in prek aktivnega sodelovanja za ustvarjanje zavesti o resničnem evropskem državljanstvu;
  • omogočiti praktično uporabo znanja, pridobljenega v okviru študija, zlasti pa na posebnih področjih pristojnosti; predstaviti pripravnikom poklicni svet ter njegove omejitve, dolžnosti in priložnosti.

Čas in trajanje

Vsako leto se sprejme ena skupina pripravnikov za obdobje 12 mesecev.

Zahteve pri izbiri in sprejem

– Državljanstvo –
Pripravniki se izberejo le med državljani držav članic Evropske unije in držav kandidatk. Seznam trenutnih držav kandidatk najdete na naslednjem spletišču: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Izobrazba –
Osebe, ki se prijavijo za pripravništvo, morajo imeti do zadnjega dne roka za prijavo zaključeno prvo stopnjo visokošolskega izobraževanja (univerzitetno izobrazbo) in pridobljen končni naslov ali enakovredno kvalifikacijo. Da je lahko prijava veljavna, mora biti priloženo potrdilo o prvostopenjskem univerzitetnem naslovu (npr. diplomirani ...). Informativno se lahko priložijo potrdila o magisteriju, doktoratu, jezikovna potrdila itd. Cedefop lahko glede na operativne prednostne naloge povabi k prijavi kandidate za pripravništva na posebnih področjih (vzdrževanje objektov, kuhinja, dokumentacija itd.), na katerih je po visokošolskem učnem načrtu pripravništvo obvezno.

– Jeziki –
Da bi pripravniki imeli v celoti koristi od pripravništva ter da bi lahko spremljali sestanke in ustrezno opravljali delo:

– Izbira in sprejem –
Kandidati se izberejo na podlagi kvalifikacij ob upoštevanju Cedefopovih operativnih prednostnih nalog. Upoštevajte, da s sprejemom v pripravništvo pripravnik ne pridobi statusa uradnika ali drugega uslužbenca Evropske unije, prav tako pa ne pridobi nobene pravice ali prednosti pri imenovanju v Cedefopove službe.

Način prijave

– Spletna prijava –
Prijavo je treba vložiti v skladu z navodili, objavljenimi na našem spletišču, z uporabo spletne prijavnice. Razen v upravičenih primerih (npr. invalidnost) prijave v fizični obliki ne bodo sprejete.

Izpolnite prijavnico čim prej, saj je sistem, ko se približuje rok, običajno preobremenjen, zaradi česar obstaja tveganje, da vaša prijava morda ne bo uspešno vložena.

Po uspešni vložitvi prijave boste prejeli samodejno e-sporočilo o potrditvi prijave s postopkovno številko (ki jo je treba vedno navesti pri morebitnih poznejših stikih s Cedefopom). Če pomotoma dvakrat vložite prijavo in prejmete dve postopkovni številki, nas o tem obvestite na e-naslov: traineeships@cedefop.europa.eu

Poskrbite, da boste v prijavi navedli veljaven e-naslov, saj bo vse nadaljnje dopisovanje potekalo po e-pošti.

Nepopolne prijave, prijave, prejete po roku ali poslane po pošti/e-pošti, bodo zavrnjene.

Zaradi velikega števila prejetih prijav Cedefop ne bo odgovarjal na posamezne poizvedbe glede rezultatov v zvezi s prijavami.

– Pomembne informacije –
Pred začetkom spletne prijave preberite naslednje informacije:

– Dokazila –
K prijavam je treba priložiti skeniran izvod potrdila o kandidatovi prvostopenjski univerzitetni izobrazbi in življenjepis v angleščini (po možnosti v evropski obliki: https://europa.eu/europass). Diplom, izdanih v katerem koli uradnem jeziku EU, ni treba prevesti.

Cedefop ne bo obravnaval prijav, h katerim ni priloženo potrdilo o univerzitetni izobrazbi ali življenjepis.

Univerzitetna izobrazba ni potrebna le, če je po visokošolskem učnem načrtu pripravništvo obvezno (na področju vzdrževanja objektov, kuhinje, dokumentacije itd.).

Organizacija pripravništva

Za pripravnike je odgovoren mentor. Mentor usmerja pripravnika med njegovim pripravništvom.

Ob koncu pripravništva pripravnik in mentor pripravita poročili o oceni. Pripravniki, ki opravijo minimalno zahtevano obdobje pripravništva (tj. 3 mesece), prejmejo potrdilo z navedenimi datumi svojega obdobja pripravništva v ustreznem oddelku.

Štipendija

Pripravniki prejmejo mesečno štipendijo. Cedefop odloči o višini štipendije, ki se redno revidira glede na proračunske omejitve.

Trenutno štipendija znaša:

  • 1,073.66 EUR na mesec za pripravnike iz tujine (držav članic EU ali držav kandidatk) in pripravnike s prebivališčem v Grčiji, ki se morajo v času pripravništva preseliti v Solun;
  • 805.24 EUR na mesec za pripravnike s prebivališčem v Solunu pred začetkom pripravništva.

Povrnejo se tudi potni stroški (znotraj nekaterih omejitev).

Pripravniki invalidi lahko prejmejo dodatek k štipendiji v višini polovice štipendije. Cilj tega dodatnega plačila je pomagati pripravnikom invalidom pri kritju dodatnih stroškov, kot so prevoz, stroški posebne nastanitve itd., ki so morda potrebni zaradi invalidnosti.

Varstvo podatkov

Glejte izjavo o varstvu osebnih podatkov za spletne prijave za pripravništvo.

Pripravniška mreža

Cedefopova mreža nekdanjih in sedanjih pripravnikov“ je skupina, ki nekdanje, sedanje in prihodnje pripravnike povezuje med seboj in s Cedefopom. Njen glavni namen je pomagati, da pripravniki in Cedefop ohranijo stike, ter zagotoviti organizaciji in nekdanjim pripravnikom številne koristi. Poleg tega je namenjena sporočanju zamisli in seznanjanju s kulturami med različnimi evropskimi državami s poudarkom na vprašanjih s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.


Neplačana pripravništva

Pandemija covida-19 trenutno vpliva na organizacijo neplačanih pripravništev.

Glede na negotovost v zvezi z nadaljnjim razvojem razmer ne moremo zagotoviti izvedbe neplačanih pripravništev.

Prenosi

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN