Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS! Stažieri tiks attiecīgi informēti īpašu pasākumu ieviešanas gadījumā, ņemot vērā Covid-19 situācijas statusu stažēšanās sākumā.

Stažēšanās shēmas mērķis

Katru gadu Cedefop piedāvā stažēšanās programmu, kuras mērķis ir:

  • nodrošināt unikālu un tiešu pieredzi darbam Cedefop un vispārīgi ES iestādēs augstskolu absolventiem, doktorantiem un studentiem ar tehnisko kvalifikāciju;
  • dot iespēju stažieriem iegūt praktisku pieredzi un zināšanas par Cedefop departamentu un dienestu ikdienas darbu;
  • nodrošināt iespēju darbam multikulturālā, daudzvalodu un multietniskā vidē, veicinot savstarpējas sapratnes, uzticēšanās un tolerances attīstību;
  • veicināt Eiropas integrāciju jaunās pārvaldības garā un ar aktīvu līdzdalību, lai radītu izpratni par patiesu Eiropas pilsonību;
  • sniegt iespēju praktiski izmantot studiju laikā iegūtās zināšanas un jo īpaši noteiktās kompetences jomās; iepazīstināt stažierus ar profesionālo pasauli un tās ierobežojumiem, pienākumiem un iespējām.

Laiks un ilgums

Stažieri tiek uzņemti vienreiz gadā 12 mēnešu periodā.

Atlases prasības un uzņemšana

– Valstspiederība –
Stažieri tiek atlasīti tikai no Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu pilsoņiem. Pašreizējo kandidātvalstu sarakstu lūdzam skatīt šeit: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Izglītība –
Stažēšanās pieteikuma iesniedzējiem līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir jābūt pabeigtam augstākās izglītības kursa (universitātes izglītības) pirmajam ciklam un iegūtam pilnam grādam vai tam līdzvērtīgai izglītībai. Lai pieteikums būtu derīgs, tam ir jāpievieno pirmais universitātes grāds (piemēram, bakalaurs). Informācijai var pievienot maģistra grādu, doktora grādu, valodu sertifikātus u. tml. Atkarībā no darbības prioritātēm Cedefop var uzaicināt arī stažēšanās kandidātus konkrētām jomām (piemēram, ēku uzturēšanai, virtuvei, dokumentācijai u. tml.), kur stažēšanās ir obligāta prasība augstākās izglītības programmās.

– Valodu lietojums –
Lai stažieris pilnībā izmantotu prakses sniegtos ieguvumus, varētu sekot sanāksmēm un nodrošināt adekvātu sniegumu:

  • kandidātiem no dalībvalstīm ir jābūt ļoti labām zināšanām (minimālais līmenis B2 saskaņā ar CEFR) vismaz divās ES valodās, no kurām vienai jābūt angļu valodai. Dažiem amatiem var tikt pieprasīts augstāks līmenis;
  • kandidātiem no kandidātvalstīm jābūt ļoti labām zināšanām (minimālais līmenis B2 saskaņā ar CEFR) vismaz angļu valodā. Dažiem amatiem var tikt pieprasīts augstāks līmenis.

– Atlasīšana un ieceļošana valstī –
Pieteikuma iesniedzējus atlasa, pamatojoties uz kvalifikāciju un ņemot vērā Cedefop darbības prioritātes. Lūdzam ņemt vērā, ka ieceļošana valstī stažēšanās nolūkā nepiešķir stažieriem Eiropas Savienības ierēdņu vai citu darbinieku statusu, kā arī nekādas tiesības vai prioritātes attiecībā uz iecelšanu Cedefop dienestos.

Kā pieteikties?

– Pieteikums tiešsaistē –
Pieteikums ir jāiesniedz atbilstoši mūsu vietnē publicētajiem norādījumiem, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu. Izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus (piemēram, invaliditāti), pieteikumi drukātā veidā netiks pieņemti.

Lūdzam aizpildīt veidlapu pēc iespējas ātrāk, jo, tuvojoties termiņa beigām, sistēma tiek pārslogota un pastāv risks, ka jūsu pieteikumu neizdodas sekmīgi iesniegt.

Pēc pieteikuma sekmīgas iesniegšanas jūs saņemsiet automātisku apstiprinājuma e-pastu ar protokola numuru (kas vienmēr jānorāda turpmākajā saziņā ar Cedefop). Ja pieteikums tiek kļūdaini iesniegts divreiz un jūs saņemat divus protokola numurus, lūdzam informēt mūs pa e-pastu: traineeships@cedefop.europa.eu

Lūdzam pārliecināties, ka pieteikumā esat norādījis derīgu e-pasta adresi, jo visa turpmākā sarakste tiks nosūtīta pa e-pastu.

Pieteikumi, kas ir nepilnīgi, saņemti pēc noteiktā termiņa vai nosūtīti pa e-pastu/pastu, tiks noraidīti.

Tā kā Cedefop saņem daudz pieteikumu, centrs neatbildēs uz individuāliem jautājumiem par pieteikumu iznākumu.

– Būtiska informācija –
Pirms sākat tiešsaistes pieteikumu, izlasiet šo informāciju:

– Atbalsta dokumenti –
Pieteikumiem ir jāpievieno kandidāta pirmā universitātes grāda skenēta kopija un CV angļu valodā (vēlams, izmantojot Eiropas formātu: https://europa.eu/europass). Jebkurā ES oficiālajā valodā izsniegtajiem diplomiem tulkojums nav nepieciešams.

Cedefop neizskatīs pieteikumus bez universitātes grāda vai CV.

Augstskolas grāds nav nepieciešams tikai tad, ja stažēšanās ir obligāta prasība augstākās izglītības programmā (piemēram, ēku uzturēšanas, virtuves un dokumentācijas u. tml. jomās).

Stažēšanās organizēšana

Darba vadītājs ir atbildīgs par stažieriem. Stažēšanās laikā darba vadītājs vada stažieri kā darbaudzinātājs.

Stažēšanās beigās novērtējuma ziņojumus aizpilda gan stažieris, gan darba vadītājs. Stažieri, kuri ir pabeiguši minimālo nepieciešamo stažēšanās laiku (proti, trīs mēnešus), saņem sertifikātu, kurā ir norādīti stažēšanās perioda datumi attiecīgajā departamentā.

Ikmēneša dotācija

Stažieriem tiek piešķirta ikmēneša uzturlīdzekļu dotācija. Dotācijas apjomu nosaka Cedefop, un tas tiek regulāri pārskatīts atkarībā no budžeta ierobežojumiem.

Pašlaik dotācijas apjoms ir

  • 1,073.66 EUR mēnesī stažieriem no ārvalstīm (ES dalībvalstīm vai kandidātvalstīm) un stažieriem, kuru dzīvesvieta ir Grieķijā un kuriem stažēšanās periodā ir jāpārceļas uz Salonikiem;
  • 805.24 EUR mēnesī stažieriem, kuri pirms stažēšanās sākuma dzīvo Salonikos.

Tiek atlīdzināti arī ceļa izdevumi (noteiktās robežās).

Stažieri ar invaliditāti var saņemt piemaksu pie dotācijas, kas ir puse no dotācijas summas. Šā papildu maksājuma mērķis ir palīdzēt stažieriem ar invaliditāti segt papildu izdevumus, piemēram, transporta un īpašas izmitināšanas izmaksas, kas var būt nepieciešamas invaliditātes dēļ.

Datu aizsardzība

Lūdzam skatīt paziņojumu par privātumu tiešsaistes stažēšanās pieteikumiem

Stažieru tīkls

CEDEFOP Trainees Alumni network” ir grupa, kas saista bijušos, esošos un topošos stažierus savstarpēji un ar Cedefop. Tās galvenais uzdevums ir palīdzēt stažieriem un Cedefop uzturēt kontaktus un nodrošināt daudzus ieguvumus organizācijai un absolventiem. Tās mērķis ir arī izplatīt idejas un kultūras starp dažādām Eiropas valstīm, koncentrējoties uz PIA jautājumiem.


Neapmaksātas stažēšanās

Covid-19 pandēmija pašlaik ietekmē neapmaksātu stažēšanos organizēšanu.

Ņemot vērā neskaidrības par situācijas turpmāko attīstību, mēs nevaram garantēt, ka notiks neapmaksātas stažēšanās.

Lejupielādes

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN

Updated version (14-09-2023) of Annex II to the Rules

EN