Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
FÓGRA TÁBHACHTACH: Cuirfear oiliúnaithe ar an eolas dá réir sin más rud é go mbeidh feidhm ag socruithe speisialta i bhfianaise stádas staid COVID-19 tráth a dtosóidh an cúrsa oiliúna.

Aidhm scéim na dtréimhsí oiliúna

Gach bliain, cuireann Cedefop clár oiliúna ar fáil a bhfuil sé d’aidhm aige:

  • taithí uathúil phearsanta a chur ar fáil do chéimithe ollscoile, do mhic léinn PhD agus do mhic léinn ar obair Cedefop, agus, níos ginearálta, ar institiúidí an Aontais Eorpaigh;
  • cur ar chumas na n-oiliúnaithe taithí phraiticiúil agus eolas praiticiúil a fháil ar obair laethúil ranna agus seirbhísí Cedefop;
  • an deis a thabhairt chun oibriú i dtimpeallacht ilchultúrtha, ilteangach agus il-eitneach a chuirfidh le forbairt na tuisceana frithpháirtí, na muiníne agus na caoinfhulaingthe;
  • lánpháirtiú na hEorpa a chur chun cinn de mheon an rialachais nua agus trí rannpháirtíocht ghníomhach chun feasacht ar fhíorshaoránacht Eorpach a chruthú;
  • an deis a thabhairt eolas a fuarthas le linn na staidéar agus go háirithe i réimsí sonracha inniúlachta a chur i ngníomh. Na hoiliúnaithe a thabhairt isteach sa saol gairmiúil agus sna srianta, sna dualgais agus sna deiseanna atá ann.

Tráthúlacht agus fad ama

Bíonn iontógáil oiliúnaithe amháin in aghaidh na bliana a mhaireann 12 mhí.

Riachtanais roghnúcháin agus iontrála

– Náisiúntacht –
Is as náisiúnaigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus na dtíortha is iarrthóirí amháin a roghnaítear oiliúnaithe. Chun liosta na dtíortha is iarrthóirí reatha a fheiceáil, féach ar an suíomh seo a leanas: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Oideachas –
Ní mór d’iarratasóirí ar chúrsa oiliúna an chéad timthriall de chúrsa ardoideachais (oideachas ollscoile) a bheith críochnaithe acu agus céim iomlán nó a coibhéis a bheith gnóthaithe acu faoin dáta deiridh le haghaidh iarratas. Ní mór an chéad chéim ollscoile (e.g. baitsiléir) a bheith ceangailte chun go mbeidh iarratas bailí. Is féidir Máistreacht, PhD, teastais teanga etc. a cheangal mar eolas. Ag brath ar na tosaíochtaí oibríochtúla, féadfaidh Cedefop cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí le haghaidh tréimhsí oiliúna i réimsí áirithe (e.g. cothabháil foirgneamh, cistin, doiciméadacht, etc.) ina bhfuil an cúrsa oiliúna éigeantach i gcuraclam an ardoideachais.

– Teangacha –
Chun go mbeidh an t-oiliúnaí in ann lántairbhe a bhaint as an gcúrsa oiliúna agus go mbeidh sé nó sí in ann cruinnithe a leanúint agus feidhmiú go leordhóthanach:

  • ní mór d’iarrthóirí ó Bhallstáit eolas an-mhaith a bheith acu (leibhéal íosta: B2 de réir CEFR) ar dhá theanga AE, agus an Béarla ar cheann acu sin. I gcás post áirithe, d’fhéadfaí leibhéal níos airde a iarraidh;
  • ní mór d’iarrthóirí ó thíortha is iarrthóirí eolas an-mhaith a bheith acu (leibhéal íosta: B2 de réir CEFR) sa Bhéarla ar a laghad. I gcás post áirithe, d’fhéadfaí leibhéal níos airde a iarraidh.

– Roghnú agus iontráil –
Roghnaítear iarratasóirí ar bhonn cáilíochtaí agus aird á tabhairt ar thosaíochtaí oibríochtúla Cedefop. Tabhair do d’aire le do thoil nach dtugtar stádas oifigigh nó sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh d’oiliúnaithe, agus nach bhfuil aon cheart ná tosaíocht i gceist leis i dtaca le ceapachán i seirbhísí Cedefop.

Conas iarratas a dhéanamh?

– Iarratas ar líne –
Ní mór an t-iarratas a dhéanamh de réir na dtreoracha a fhoilsítear ar ár suíomh gréasáin trí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ar líne. Ach amháin i gcásanna cuí-réasúnaithe (e.g. míchumas) ní ghlacfar le haon iarratas cruachóipe.

Líon isteach d’fhoirm a luaithe is féidir mar go mbíonn an córas ró-ualaithe gar don spriocdháta agus tá an baol ann nach gcuirfí isteach d’iarratas go rathúil.

Nuair a bheidh d’iarratas curtha isteach, gheobhaidh tú ríomhphost admhála uathoibríoch le huimhir phrótacail (ba cheart í a lua i gcónaí in aon teagmháil a dhéanfar le Cedefop ina dhiaidh sin). Má chuireann tú isteach d’iarratas faoi dhó de dhearmad agus má fhaigheann tú dhá uimhir phrótacail, cuir sin in iúl dúinn le do thoil trí ríomhphost ag: traineeships [at] cedefop.europa.eu

Cinntigh le do thoil go n-áireoidh tú seoladh ríomhphoist bailí i d’iarratas toisc gur trí ríomhphoist a dhéanfar gach comhfhreagras eile.

Diúltófar d’iarratais neamhiomlána, d’iarratais a fhaightear tar éis an spriocdháta nó trí ríomhphost/post.

Mar gheall ar an líon mór iarratas a fhaightear, ní thabharfaidh Cedefop freagra ar cheisteanna aonair maidir le toradh na n-iarratas.

– Eolas ábhartha –
Sula dtosóidh tú ar d’iarratas ar líne, ní mór duit an fhaisnéis seo a leanas a léamh:

– Doiciméid tacaíochta –
Ní mór cóip scanta de chéad chéim ollscoile agus curriculum vitae an iarrthóra i mBéarla a bheith ag gabháil le hiarratais (is fearr an fhormáid Eorpach a úsáid: https://europa.eu/europass). Maidir le dioplómaí a eisíodh in aon cheann de theangacha oifigiúla an AE, ní gá aistriúchán a dhéanamh orthu.

Ní bhreithneoidh Cedefop iarratais ina bhfuil an chéim ollscoile nó an CV in easnamh.

Ní theastaíonn an chéim ollscoile ach amháin nuair is riachtanas éigeantach é an cúrsa oiliúna sa churaclam ardoideachais (e.g. i réimsí a bhaineann le cothabháil foirgneamh, cistin, doiciméadacht, etc.).

Eagrú an chúrsa oiliúna

Cuirtear oiliúnaithe faoi fhreagracht an mhaoirseora. Treoraíonn an maoirseoir an t-oiliúnaí le linn a chúrsa/a cúrsa oiliúna, agus é/í ag feidhmiú mar mheantóir.

Tugtar tuarascálacha meastóireachta chun críche ag deireadh an chúrsa, ag an oiliúnaí agus ag an maoirseoir araon. Gheobhaidh oiliúnaithe a mbeidh an tréimhse oiliúna íosta a cheanglaítear curtha i gcrích acu (i.e. 3 mhí) teastas ina sonrófar dátaí a dtréimhse oiliúna sa roinn ábhartha.

Deontas Míosúil

Bronntar deontas cothaithe míosúil ar oiliúnaithe. Is é Cedefop a chinneann méid an deontais agus a athbhreithníonn é ar bhonn rialta, ag brath ar shrianta buiséadacha.

Faoi láthair, is é méid an deontais ná:

  • EUR 1,073.66 in aghaidh na míosa d’oiliúnaithe ón gcoigríoch (Ballstáit an Aontais Eorpaigh nó na tíortha is iarrthóirí), chomh maith le hoiliúnaithe a bhfuil cónaí orthu sa Ghréig agus ar gá dóibh aistriú go Thessaloniki go ceann tréimhse an chúrsa oiliúna;
  • EUR 805.24 in aghaidh na míosa d'oiliúnaithe a bhfuil cónaí orthu in Thessaloniki roimh thús an chúrsa oiliúna.

Déantar speansais taistil (laistigh de theorainneacha áirithe) a aisíoc freisin.

Féadfaidh oiliúnaithe atá faoi mhíchumas forlíonadh ar an deontas a fháil arb ionann é agus leath-mhéid an deontais. Is é cuspóir na híocaíochta breise seo cabhrú le hoiliúnaithe faoi mhíchumas costais bhreise amhail iompar, costas cóiríochta speisialta etc. a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil mar gheall ar mhíchumas a chlúdach.

Cosaint sonraí

Féach an ráiteas príobháideachaisd’iarratais ar líne ar chúrsa oiliúna.

Líonra oiliúnaithe

Is éard atá i gceist le “Líonra Alumni Oiliúnaithe CEDEFOP” ná grúpa a nascann iar-oiliúnaithe, oiliúnaithe reatha agus oiliúnaithe a bheidh ann amach anseo agus le Cedefop. Is é is príomhaidhm leis cabhrú le hoiliúnaithe agus le Cedefop fanacht i dteagmháil le chéile agus mórchuid buntáistí a thabhairt don eagraíocht agus don alumnus araon. Tá sé mar aidhm leis freisin smaointe agus cultúir a chur in iúl idir tíortha éagsúla san Eoraip agus béim á leagan ar shaincheisteanna VET.


Cúrsaí oiliúna gan íocaíocht

Bíonn tionchar ag paindéim COVID-19 ar eagrú tréimhsí oiliúna gan íocaíocht faoi láthair.

I bhfianaise na héiginnteachta maidir leis an gcaoi a dtiocfaidh athrú ar an staid, ní féidir linn rathaíocht a thabhairt go dtarlóidh tréimhsí oiliúna gan íocaíocht.

Downloads

Traineeship rules

EN