Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
NB! Praktikante teavitatakse, kui praktika alustamise ajal kohaldatakse erikorda seoses COVID-19 olukorraga.

Praktikakava eesmärk

Igal aastal pakub Cedefop praktikaprogrammi, mille eesmärk on:

  • anda ülikoolide lõpetajatele, doktorantidele ja tehnilise kvalifikatsiooniga üliõpilastele ainulaadne ja vahetu töökogemus Cedefopi ja üldisemalt ELi institutsioonide toimimise valdkonnas;
  • võimaldada praktikantidel omandada praktilisi kogemusi ja teadmisi Cedefopi osakondade ja talituste igapäevatööst;
  • pakkuda võimalust töötada mitmekultuurilises, mitmekeelses ja paljurahvuselises keskkonnas, mis aitab kaasa vastastikuse mõistmise, usalduse ja sallivuse arendamisele;
  • edendada Euroopa integratsiooni uue juhtimise vaimus ja aktiivse osalemise kaudu, et suurendada teadlikkust tõelisest Euroopa kodakondsusest;
  • pakkuda õpingute jooksul omandatud teadmiste praktikas rakendamise võimalust, eelkõige konkreetsetes pädevusvaldkondades; tutvustada praktikantidele tööelu ning sellega seotud piiranguid, kohustusi ja võimalusi.

Ajakava ja kestus

Igal aastal on üks praktikantide vastuvõtuperiood, mis kestab 12 kuud.

Valikukriteeriumid ja vastuvõtt

– Kodakondsus –
Praktikandid valitakse ainult Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide kodanike seast. Praeguste kandidaatriikide nimekirja leiate veebikohast: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Haridus –
Praktikale kandideerijad peavad olema läbinud kõrghariduse esimese astme õppekava (ülikooliharidus) ja omandanud kandideerimise tähtpäevaks täieliku või samaväärse kraadi. Et taotlus oleks kehtiv, tuleb sellele lisada esimese akadeemilise kraadi (nt bakalaureusekraadi) diplom. Teabena võib lisada magistri- või doktorikraadi diplomi, keeletunnistusi jne. Sõltuvalt tegevusprioriteetidest võib Cedefop kutsuda kandidaadid praktikale ka konkreetses valdkonnas (nt hoonete haldus, toitlustus, dokumentatsioon jne), kus praktika on kohustuslik nõue kõrghariduse õppekavas.

– Keeled –
Et praktikant saaks praktikast täit kasu ning suudaks koosolekuid jälgida ja ülesandeid nõuetekohaselt täita:

  • peab liikmesriikide kandidaatidel olema väga hea keeleoskus (vähemalt B2 tase vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile) vähemalt kahes ELi keeles, millest üks peab olema inglise keel. Mõne ametikoha puhul võidakse nõuda kõrgemat taset;
  • kandidaatriikide kandidaatidel peavad olema väga head teadmised (vähemalt B2 tase vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile) vähemalt inglise keelest. Mõne ametikoha puhul võidakse nõuda kõrgemat taset.

– Valik ja vastuvõtt –
Kandidaadid valitakse kvalifikatsioonide alusel, võttes arvesse Cedefopi tegevusprioriteete. NB! Praktikakoha saamine ei anna praktikantidele Euroopa Liidu ametnike või muude teenistujate staatust ega anna õigust ega eelistust ametisse nimetamisel Cedefopi teenistusse.

Kuidas kandideerida?

– Veebipõhine taotlus –
Taotlus tuleb esitada vastavalt meie veebilehel avaldatud juhistele, kasutades veebipõhist taotlusvormi. Paberkandjal taotlusi vastu ei võeta, v.a nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel (nt puude korral).

Täitke vorm võimalikult vara, sest süsteem on tähtaja lõpus ülekoormatud ja taotluse esitamine võib ebaõnnestuda.

Kui taotlus on edukalt esitatud, saadetakse teile e-postiga automaatne kinnituskiri koos protokollinumbriga (mis tuleb alati märkida kogu edasises kirjavahetuses Cedefopiga). Kui sisestate oma taotluse kogemata kaks korda ja saate kaks protokollinumbrit, teatage meile sellest e-posti aadressil: traineeships [at] cedefop.europa.eu

Tagage, et lisate oma taotlusesse kehtiva e-posti aadressi, sest kogu edasine kirjavahetus toimub e-posti teel.

Puudulikud taotlused, sh pärast tähtaega saabunud või e-postiga/postiga saadetud taotlused, lükatakse tagasi.

Taotluste suure arvu tõttu ei vasta Cedefop individuaalsetele päringutele taotluste tulemuste kohta.

– Asjakohane teave –
Enne veebipõhise taotluse esitamist tuleb tutvuda järgmise teabega:

– Toetavad dokumendid –
Taotlusele tuleb lisada kandidaadi esimese ülikoolikraadi diplomi skannitud koopia ja CV inglise keeles (eelistatult Euroopa vormingus: https://europa.eu/europass). ELi ametlikus keeles väljastatud diplomid ei vaja tõlget.

Cedefop ei võta arvesse taotlusi, mille korral puudub akadeemiline kraad või CV.

Akadeemilise kraadi tõendamine ei ole nõutav ainult siis, kui praktika on kohustuslik nõue kõrghariduse õppekavas (nt hoonehaldus, toitlustus, dokumentatsioon jne).

Praktika korraldamine

Praktikantide eest vastutab juhendaja. Juhendaja juhendab praktikanti kogu praktika ajal, tegutsedes tema mentorina.

Praktika lõpus täidavad hindamisaruande nii praktikant kui ka juhendaja. Praktikandid, kes on läbinud minimaalse nõutava praktikaperioodi (st 3 kuud), saavad tunnistuse, milles on märgitud praktika toimumise kuupäevad asjaomases osakonnas.

Igakuine toetus

Praktikantidele makstakse igakuist toimetulekutoetust. Toetuse suuruse otsustab Cedefop ja see vaadatakse korrapäraselt läbi sõltuvalt eelarvepiirangutest.

Praegu on toetuse suurus:

  • 1,073.66 eurot kuus praktikantidele välismaalt (ELi liikmesriigid või kandidaatriigid) ja Kreekas elavatele praktikantidele, kes peavad praktika ajaks kolima elama Thessalonikisse;
  • 805.24 eurot kuus praktikantidele, kes elavad Thessalonikis enne praktika algust.

Samuti hüvitatakse reisikulud (teatud piirides).

Puudega praktikandid võivad saada lisatoetust kuni poole toetussumma ulatuses. Selle lisatasu eesmärk on aidata puudega praktikantidel katta lisakulusid, nt transpordi, erimajutuse kulud jne, mis võivad olla vajalikud nende puude tõttu.

Andmekaitse

Tutvuge veebipõhiste praktikataotluste privaatsusteatega.

Praktikantide võrgustik

Võrgustik „CEDEFOP Trainees Alumni network“ on rühm, mis ühendab endisi, praegusi ja tulevasi praktikante omavahel ja Cedefopiga. Selle peamine eesmärk on aidata praktikantidel ja Cedefopil püsida ühenduses ning olla kasulik nii organisatsioonile kui ka vilistlastele. Samuti on selle eesmärk ideede ja kultuuride teabevahetus Euroopa riikide vahel, keskendudes kutsehariduse ja -õppe küsimustele.


Tasustamata praktika

Tasustamata praktika korraldamist mõjutab praegu COVID-19 pandeemia.

Arvestades ebakindlust olukorra edasise arengu suhtes, ei saa me tagada tasustamata praktika toimumist.

Downloads

Traineeship rules

EN